Styrningsmodell Hållbarhet - vår styrningsmodell

Ebabs hållbarhetsarbete har under de senaste åren utvecklats och förankrats ute i projekten och internt. I samverkan med hållbarhetskonsulter från Ethos International har vi skapat ett systematiskt arbete för koncernens gemensamma hållbarhetsarbete.

Processen för styrning ser ut så här; nulägesanalys, benchmark mot konkurrenter, intressentdialoger, riskanalys, väsentlighetsanalys, påverkansanalys. Utifrån detta har vi identifierat aspekter inom hållbarhet och därefter kategoriserat och målsatt dem samt tagit fram handlingsplan. Denna process upprepas kontinuerligt för att åstadkomma ständiga förbättringar.

Den viktigaste aspekten, vår unikitet, är ”Ebabs hållbara tjänster”. Det vill säga våra insatser i våra uppdrag och projekt där vi är med och vi kan bidra till minskad miljöpåverkan, styrning av kundens viktiga hållbarhetsaspekter, uppföljning och kontroll, idéer som ger förbättringar, ökad biologisk mångfald, rättvisa upphandlingar, med mera.

Ledningssystem
Ett styrmedel att uppnå nöjda kunder, medarbetare och god lönsamhet är Ebabs ledningssystem för kvalitets, miljö och arbetsmiljö, som är väl anpassat för verksamheten. EIS och EIT är certifierade för kvalitet och miljö (ISO 9001 & 14001).Vi följer ISO 45001 för arbetsmiljö. Genom standardiserade arbetssätt, etablerade processer och arbetsmetoder som är kända av medarbetarna skapar vi förutsättningar för lyckade uppdrag och nöjda kunder. Standardiserade processer lägger också grunden för att kunna bli en lärande organisation, vilket är viktigt för ett kompetensdrivet konsultbolag.

För att driva förbättringsarbetet finns ett antal olika forum och grupper, såsom;

  • Projektingenjörer
  • Produktionsledare och produktionschefer
  • Hållbarhetsspecialister
  • KST-styrgrupp
  • Produktionsråd
  • Arbetsmiljögrupp
  • Hållbarhetsgrupp
  • Friskvårdsgrupp

Syftet med grupperna varierar men de finns till för att sprida erfarenheter och proaktivt arbeta med förvaltning och utveckling. Sedan 2015 har Ebab en Hållbarhetsgrupp som tillsammans arbetar med koncernens frågor och som är relaterad till hållbarhetsarbetet. Gruppen består av högsta ledningen, hållbarhetschefen och fem andra specialister. De möts cirka sex gånger om året för att följa upp handlingsplan och uppsatta mål, trendspana, omvärldsbevaka, skapa synergier och inte minst arbeta med generella ständiga förbättringar kopplade till hållbarhetsfokuset. 

Hållbarhetsrapporter och policies 
Ebabs hållbarhetspolicy
Ebabs antikorruptionspolicy

Kvalitets- och miljöpolicy Ebab Installationsteknik
Kvalitetspolicy Ebab i Stockholm

ISO 9001 Certifikat Ebab Installationsteknik
ISO 14001 Certifikat Ebab Installationsteknik

ISO 9001 Certifikat Ebab i Stockholm
ISO 14001 Certifikat Ebab i Stockholm

Ebabs hållbarhetsrapport 2023
Ebabs hållbarhetsrapport 2022
Ebabs hållbarbetsrapport 2021
Ebabs hållbarhetsrapport 2020
Ebabs hållbarhetsrapport 2019
Ebabs hållbarhetsrapport 2018

Ta gärna del av våra filmer som handlar om vårt interna hållbarhetsarbete samt vårt samarbete med Stora Sköndal. De visar på ett utmärkt sätt hur vi arbetar praktiskt och strategiskt med hållbarhetsfrågor över koncernen och i projekt.