Personuppgiftspolicy och cookies

Policy för behandling av personuppgifter

I enlighet med EU:s Dataskyddsförordningen (2018) GDPR har följande policy upprättats för Ebab-bolagen inom koncernen.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser och avtal gentemot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att minimera så kallade integritetskänsliga uppgifter.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller administration, uppföljning och information. Behandling av dina personuppgifter kan också göras efter intresseavvägning där behandling av uppgifter vägs mot ditt intresse för integritetsskydd. För övrig behandling än ovan kommer ditt samtycke att efterfrågas.

Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning, GDPR, och förtydligar hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.
Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig och för att fullgöra ingångna avtal. Ebab behandlar personuppgifter för följande syften och ändamål:

Anställda

För att kunna administrera och följa upp den anställde under hans/hennes anställning enligt ingångna avtal och myndighetskrav samt ge relevant information.
Behandling som utförs: Administration kring den anställdes kompetensutveckling personaladministration inklusive hälsa- och rehab, pensionsadministration, lönerevision, on- och offboarding samt statistik (intern och extern såsom SCB).
Kategorier av personuppgifter: Namn, personnummer, telefonnummer, adress, avdelning, bolag, namn på närmsta chef, bild, inkomst, sjukintyg.
Laglig grund: Anställningsavtal och myndighetskrav.
Lagringsperiod: Lämplig tid efter intresseavvägning för respektive funktion.

Rekrytering

För att kunna administrera rekrytering.
Behandling som utförs: Mottagande av ansökningar. Referenstagningar innan erbjuden tjänst. Eventuella profil/kunskapstester.
Kategorier av personuppgifter:Namn, telefonnummer, mailadress och av dig frivilligt lämnade uppgifter. Ev. referenser och resultat av dig frivilligt genomförda tester.
Laglig grund: Samtycke 5 år samt 2 år enligt lag för rätten att kunna överklaga ev. rekrytering.
Lagringsperiod: Som längst 5 år totalt för att bygga upp en kandidatbank. 2 år laglig grund för eventuell överklagan.

Leverantör

För att administrera, registrerade aktörer med olika fackkunskaper, skicka förfrågningar i syfte att ingå avtal.
Behandling som utförs: Insamling och sortering av uppgifter. Spara data i och med avtalsförpliktelser. Uppdatera, rensa och gallra data.
Kategorier av personuppgifter: Namn, telefonnummer, mailadress, bolag, bild, branschsegment, avtal mellan oss.
Laglig grund: Avtalslagen, bokföringslagen, intresseavvägning.
Lagringsperiod: Lämplig tid efter intresseavvägning för respektive funktion.

Kund

För att administrera försäljning, ingå avtal och informera om intressanta tjänster och evenemang.
Behandling som utförs: Insamling och sortering av uppgifter. Spara data i och med avtalsförpliktelser. Sprida internt inom Ebab-koncernen. Uppdatera, rensa och gallra data.
Kategorier av personuppgifter: Namn, telefonnummer, mailadress, bolag, bild, branschsegment, avtal mellan parterna.
Laglig grund: Avtalslagen, bokföringslagen, intresseavvägning.
Lagringsperiod: Lämplig tid efter intresseavvägning för respektive funktion.

Bevarande och gallring
Ebab bevarar dina personuppgifter i enlighet med laglig grund alternativt baserat på samtycke även efter det att vår relation har upphört. Ebab vidtar rimliga och lämpliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att gallra inaktuella eller på andra sätt felaktiga eller onödiga personuppgifter.

Samtycke
Genom att godkänna våra villkor, genom att ingå ett avtal som kund, leverantör eller anställd, använda våra tjänster, registrera dig på vår webbsida, samtycker du till Ebabs insamling och behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges ovan.

Skyldighet enligt lag
I viss utsträckning är registrering och behandling av personuppgifter nödvändig även om du inte lämnat något samtycke. Det kan t ex vara nödvändigt för att Ebab skall kunna fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag.

Dina rättigheter
Om du vill veta vilka personuppgifter Ebab har om dig, om du önskar rätta eller blockera personuppgift eller om du vill återkalla ditt samtycke, kontakta oss enligt nedan. Om du begär att Ebab slutar behandla dina personuppgifter kan det innebära att Ebab inte kan fortsätta att erbjuda ett fortsatt samarbete. Du har också rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter Ebab har om dig och hur dessa används. Begäran om sådant utdrag skickas till adressen enligt nedan.
Läs mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndigheten.

Användning av cookies
Ebab använder cookies på vår webbplats för att mäta besöksstatistik och resultat. Det hjälper oss att få information om hur många användare vi har på våra olika sidor. I vissa fall använder vi cookies även för att komma ihåg inställningar som användaren gör.

Hur hanterar vi cookies?

Cookies spåras på vår webb med hjälp av Google Analytics och HubSpot. I vårt fall handlar det enbart om att erbjuda dig som besökare och medarbetare en skräddarsydd upplevelse av vårt utbud. Om du lämnar din mailadress till oss under ditt besök på webbplatsen knyts cookien till din e-mailadress. Det gör att vi, om du ger ditt medgivande till det, kan mejla dig förslag på fördjupad läsning inom det området du är intresserad av, i form av exempelvis guider och blogginlägg.

Vad är cookies?

Cookies kan liknas vid små avtryck. En speciell fil, en så kallad cookie-fil sparas ner på din dator när du går in på en viss webbplats. Cookie-filen består av en liten datamängd med information om vad du gör när du besöker sidan. Informationen om vad du gjorde vid tidigare besök skickas av webbservern till din webbläsare och kan sedan hämtas därifrån.

Är cookies farliga?

Nej. Cookies är inte farliga. Cookie-filerna är vanliga textfiler och kan inte innehålla virus. Filerna är små och både Netscape och Explorer tillåter bara att en viss mängd cookies sparas i minnet. Det är alltså ingen risk att minnet blir fullt bara för att du tillåter cookies.

Kan jag säga nej till cookies?

Ja, du kan stänga av eller anpassa användandet av cookies i din webbläsares inställningar. Det kan dock medföra att funktionaliteten på vår webbplats stöter på problem. Några av våra affärspartners vars innehåll det finns länkar till på den här webbsidan kan också använda sig av cookies.

Ansvar
Ebab AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Vill du komma i kontakt med oss eller har synpunkter kring hur vi hanterat dina personuppgifter, kontakta oss här.

Denna policy uppdaterades den 27 nov 2023.