Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Policy för behandling av personuppgifter
I enlighet med EU:s Dataskyddsförordningen (2018) GDPR har följande policy upprättats för Ebab-bolagen inom koncernen.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser och avtal gentemot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att minimera så kallade integritetskänsliga uppgifter.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller administration, uppföljning och information. Behandling av dina personuppgifter kan också göras efter intresseavvägning där behandling av uppgifter vägs mot ditt intresse för integritetsskydd. För övrig behandling än ovan kommer ditt samtycke att efterfrågas.

Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning, GDPR, och förtydligar hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig och för att fullgöra ingångna avtal. Ebab behandlar personuppgifter för följande syften och ändamål:

Anställda Behandling som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna administrera och följa upp den anställde under hans/hennes anställning enligt ingångna avtal och myndighetskrav. Administration kring den anställdes kompetensutveckling personaladministration inklusive hälsa- och rehab, pensionsadministration, lönerevision, on- och offboarding samt statistik (intern och extern såsom SCB). Namn, personnummer, telefonnummer, adress, avdelning, bolag, namn på närmsta chef, bild, inkomst, sjukintyg.
Laglig grund: Anställningsavtal och myndighetskrav
Lagringsperiod: Lämplig tid efter intresseavvägning för respektive funktion

 

Rekrytering Behandling som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna administrera rekrytering Mottagande av ansökningar
Referenstagningar innan erbjuden tjänst
Eventuella profil/kunskapstester
Namn, telefonnummer, mailadress och av dig frivilligt lämnade uppgifter.
Ev. referenser och resultat av dig frivilligt genomförda tester.
Laglig grund: Samtycke 5 år samt 2 år enligt lag för rätten att kunna överklaga ev. rekrytering
Lagringsperiod: Som längst 5 år totalt för att bygga upp en kandidatbank.
2 år laglig grund för eventuell överklagan

 

Leverantör Behandling som utförs Kategorier av personuppgifter
För att administrera, registrerade aktörer med olika fackkunskaper, skicka förfrågningar i syfte att ingå avtal.

 

 

Insamling och sortering av uppgifter. Spara data i och med avtalsförpliktelser. Uppdatera, rensa och gallra data. Namn, telefonnummer, mailadress, bolag, bild, branschsegment, avtal mellan oss.
Laglig grund: Avtalslagen, bokföringslagen, intresseavvägning
Lagringsperiod: Lämplig tid efter intresseavvägning för respektive funktion

 

 

 

Kund Behandling som utförs Kategorier av personuppgifter
För att administrera försäljning, ingå avtal och informera om intressanta tjänster.

 

 

 

Insamling och sortering av uppgifter. Spara data i och med avtalsförpliktelser. Sprida internt inom Ebab-koncernen. Uppdatera, rensa och gallra data. Namn, telefonnummer, mailadress, bolag, bild, branschsegment, avtal mellan parterna.
Laglig grund: Avtalslagen, bokföringslagen, intresseavvägning
Lagringsperiod: Lämplig tid efter intresseavvägning för respektive funktion

Bevarande och gallring
Ebab bevarar dina personuppgifter i enlighet med laglig grund alternativt baserat på samtycke även efter det att vår relation har upphört. Ebab vidtar rimliga och lämpliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att gallra inaktuella eller på andra sätt felaktiga eller onödiga personuppgifter.

Samtycke
Genom att godkänna våra villkor, genom att ingå ett avtal som kund, leverantör eller anställd, använda våra tjänster, registrera dig på vår webbsida, samtycker du till Ebabs insamling och behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges ovan.

Skyldighet enligt lag
I viss utsträckning är registrering och behandling av personuppgifter nödvändig även om du inte lämnat något samtycke. Det kan t ex vara nödvändigt för att Ebab skall kunna fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag.

Dina rättigheter
Om du vill veta vilka personuppgifter Ebab har om dig, om du önskar rätta eller blockera personuppgift eller om du vill återkalla ditt samtycke, kontakta oss enligt nedan. Om du begär att Ebab slutar behandla dina personuppgifter kan det innebära att Ebab inte kan fortsätta att erbjuda ett fortsatt samarbete. Du har också rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter Ebab har om dig och hur dessa används. Begäran om sådant utdrag skickas till adressen enligt nedan.
Läs mer om dina rättigheter på datainspektionen.se

Användning av cookies
Ebab använder cookies för att identifiera användare som unika men anonyma individer. Det hjälper oss att registrera antalet besökare samt ger oss statistik och information om hur många användare vi har på sidan och vad de gör. I vissa fall använder vi cookies även för att komma ihåg inställningar som användaren gör.

Vad är cookies?
Cookies kan liknas vid små avtryck. En speciell fil, en så kallad cookie-fil sparas ner på din dator när du går in på en viss webbplats. Cookie-filen består av en liten datamängd med information om vad du gör när du besöker sidan. Informationen om vad du gjorde vid tidigare besök skickas av webbservern till din webbläsare och kan sedan hämtas därifrån.

Är cookies farliga?
Nej. Cookies är inte farliga. Cookie-filerna är vanliga textfiler och kan inte innehålla virus. Filerna är små och både Netscape och Explorer tillåter bara att en viss mängd cookies sparas i minnet. Det är alltså ingen risk att minnet blir fullt bara för att du tillåter cookies.

Kan jag säga nej till cookies?
Ja, du kan stänga av användandet av cookies i din webbläsares inställningar. Det kan dock medföra att funktionaliteten på vår webbplats stöter på problem. Några av våra affärspartners vars innehåll det finns länkar till på den här webbsidan kan också använda sig av cookies.

Ansvar
Ebab AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Vill du komma i kontakt med oss eller har synpunkter kring hur vi hanterat dina personuppgifter, kontakta oss här:

Ebab AB
Box 7031
121 07 Stockholm-Globen

08-6008200
info@ebab.se

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Copyright © 2018 Ebab AB

Ebab