Hållbarhet Hållbarhet - Så har vårt hållbarhetsarbete utvecklats

För att få förståelse får våra kunders behov inom hållbarhetsfrågor måste även vår egen organisation efterleva det vi förespråkar för våra kunder – Vi föregår med gott exempel! Vi jobbar målmedvetet med hållbar utveckling inom samhällsbyggnad genom våra hållbara affärserbjudanden. Vi är lyhörda avseende vad våra kunder efterfrågar och är nytänkande via vår kompetensbredd i syfte att finna framtida långsiktiga lösningar.

I alla projekt ska vi alltid erbjuda vår beställare ytterligare ett alternativ som är mer hållbart utifrån ekologiska eller sociala värden. På ett översiktligt plan arbetar vi med certifieringar av byggnader och stadsdelar som både inkluderar ekologiska och sociala samt ekonomiska aspekter.

Ebabs hållbarhetsarbete har under de senaste åren utvecklats och förankrats ute i projekten och internt. I samverkan med hållbarhetskonsulter från Ethos International har vi skapat ett systematisk arbete för koncernens gemensamma hållbarhetsarbete. Ta del av vår hållbarhetsrapport för helåret 2019 här.

Ta del av Ebabs hållbarhetsrapport för 2018 här samt halvårsrapporten för 2019 här.

Ta gärna del av våra filmer som handlar om vårt interna hållbarhetsarbete samt vårt samarbete med Stora Sköndal. De visar på ett utmärkt sätt hur vi arbetar praktiskt och strategiskt med hållbarhetsfrågor på Ebab och i projekt.

Vår ambition är att öka kunskapen samt hitta nya lösningar för att bidra till delningsekonomi samt skapa möjligheter att integrera olika typer av digital infrastruktur. Genom att tillämpa detta kan våra befintliga resurser användas mer effektivt genom delning av utrymmen, tjänster och produkter. Detta kan dels leda till minskad klimatpåverkan, dels minskade investeringskostnader, samt att fler personer har möjlighet att nyttja dessa resurser eller att de underlättar vardagslivet för medborgare. Vi strävar även efter långsiktiga relationer med leverantörer som är granskade avseende miljö, social- och ekonomisk hållbarhet. Läs mer om hur vi arbetar internt och externt med våra hållbarhetsfrågor:

Ekologisk hållbarhet

Vi ska främja ett hållbart samhälle inom miljöområdet genom att rådgöra kunder gällande bland annat:

 • Energieffektiva tekniska lösningar samt utformning i nyproduktion och ombyggnader.
 • Materialval och miljöbedömning byggvaror, kravställa och följa upp för att verka för en giftfri och god bebyggd miljö.
 • Främja mer miljövänliga transporter och resande.
 • Minimera, återanvända och sortera för återvinning av avfall.
 • Nyttja vatten mer resurseffektivt.
 • Samordna och utbilda inom ovanstående områden.

`

På Ebab gör vi vad vi kan för att minska vår miljöpåverkan:

  • Vi deltar i utveckling av det svenska miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad samt miljöbedömningssystemet Byggvarubedömningen.
  • Vi valde en Breeam Very good fastighet för vårt nya kontor på Pastellvägen.
  • Vi följer upp och strävar efter att minska klimatpåverkan från resor och tänka resurseffektivt.
  • Klimatkompenserar eventuella flygresor.
  • Vi väljer ekologiskt och miljömärkt till kontorsskafferiet och förrådsmaterial.
  • Inköp av ekologiska varor prioriteras så långt det är möjligt och ekonomiskt försvarbart.
  • Vi säkerställer att det finns mycket goda möjligheter att källsortera i våra fastigheter som vi har vår huvudverksamhet i.
  • Vi väljer god el märkt med Bra Miljöval.

Läs mer`

Social hållbarhet

Vi ska främja ett hållbart samhälle genom att rådgöra kunder gällande bland annat:

 • Integration och inkludering för att främja en mer sammanhållen stad samt för att tillgodose alla människors olika typer av behov.
 • Frågor som berör hälsa och välbefinnande, utifrån materialval, transporter samt fysiska miljöer såväl inomhus som utomhus.
 • Kontroll och styrning i leverantörskedjan för att utesluta korruption och brott mot mänskliga rättigheter.
 • Samordna och utbilda inom ovanstående områden.

`

Ebab främjar långsiktigt värdegrundsarbete genom personlig utveckling via de 7 goda vanorna, gruppdynamik, tydlighet gällande ansvar och befogenheter. Det interna arbetet inkluderar också:

 • Initiativ för öka och främja mångfald samt jämställdhet.
 • Stort fokus på säkerhet på våra byggarbetsplatser.
 • En god arbetsmiljö är en självklarhet inom alla verksamhetsdelar och präglas av en miljö fri från mobbning, trakasserier och förtal.
 • Arbete med att förebygga sjukdom, framför allt stress.
 • Vi följer egen och kunders antikorruptionsstyrande dokument.
 • Vi strävar efter att visa mod och hänsyn i dialog med våra kunder, leverantörer och kollegor för att uppnå vinna-vinna i alla våra affärsrelationer.
 • Varje år donerar Ebab, på initiativ av medarbetarna, en viss summa pengar till en organisation som utses av medarbetarna.
 • Satsning på friskvård och socialt samkväm.
 • Vi erbjuder schyssta anställningsvillkor, t ex tjänstepension, försäkring, friskvårdsbidrag och rikskuponger för alla.

Läs mer`

Ekonomisk hållbarhet

Välfungerande och effektiva verksamheter skapar ekonomisk hållbarhet. Vi bidrar till ett hållbart samhälle genom att rådgöra kunder gällande bland annat:

 • Tillämpning av lösningar som bidrar till sociala och/eller ekologiska mervärden och samtidigt bidrar till likvärdig eller bättre projektekonomi än traditionellt tillvägagångssätt.
 • Integrering av sociala och/eller ekologiska aspekter utan att kompromissa med genomförbarheten av våra projekt.
 • Ökade mervärden i projekt- och fastighetsutveckling genom att lyfta sociala och/eller ekologiska värden från dag 1 i våra projekt.
 • Ge förslag på flera alternativa lösningar på utmaningar kopplat till ekonomiska beslut i förhållande till sociala och ekologiska aspekter.

`

På Ebab fokuserar vi på kvalitet i våra och leveranser via ”Ebabs sätt att arbeta” och vår egenkontroll. Internt arbetar vi också med:

 • Fokus på kvalitet vilket minskar onödigt slöseri.
 • Vi genomför erfarenhetsåterföring av uppdrag tillsammans med kund.
 • Kompetensutveckling av våra medarbetare.
 • Paketering av våra hållbara tjänster – kom och köp!
 • Ebab satsar på att aktivt arbeta med att integrera sociala och ekologiska värden i våra projekt samt internt och ser det som en bidragande faktor till ökad lönsamhet.
 • Lönsamhet för kund och för Ebab ger oss möjlighet att satsa än mer och vidareutveckla vårt interna hållbarhetsarbete, som utgår från Ebabs långsiktiga värdegrundsarbete.
 • Förbättring av resevanor kollektivt till och från jobbet och i tjänst.
 • Sprida goda interna hållbara exempel från projekt.
 • Hållbarhet ska genomsyra allt vi gör ännu mer.
 • Fortsätta öka mångfalden.

Läs mer`

Vi arbetar säkert och långsiktigt

Kvalitet och ständiga förbättringar ger hållbar utveckling. Via vårt värdeskapande och kundfokus optimeras resursanvändandet, vilket gynnar alla.

Genom engagemang och utvecklade arbetsmetoder skall vi leverera tjänster som uppfyller våra kunders krav, mål och förväntningar. Vi ska sträva efter att ständigt bli bättre och driva både det interna och det externa kvalitetsarbetet framåt genom att uppfylla de krav som ställs på oss från samhälle, kunder och vårt ledningssystem.

Ebab i Stockholm AB och Ebab Installationsteknik AB är båda är certifierade enligt ISO9001 (kvalitet) och ISO14001 (miljö).

På våra projekt står säkerheten högt i fokus då vi vill att alla ska komma hem från arbetet utan skador. Meddela oss gärna om ni ser risker i våra projekt som vi bör känna till och agera på.