Omfattande renovering av seniorboendet

Seniorboendet Nockebyhem (SVPH) består av 180 lägenheter i tre fastigheter som genomgått ett omfattande renoveringsarbete. Stammar, ventilationssystem och elledningar har bytts ut samtidigt som hyresgästerna fått nya balkonger. Dessutom har kök och badrum renoverats, väggar målats och golv lagts om. Klädkammare har renoverats och ytterdörrar till lägenheterna har bytts ut. Ett nytt restaurangkök samt källarförråd står klara. Nu pågår det sista arbetet med finplaneringen. 

CM-projekt som resulterat i insyn för kunden

Projektet drivs som ett ROT-projekt genom Construction Management (CM) och har varit uppdelat i etapper. En budget upprättades för respektive etapp. För att hålla den av styrelsen fastslagna budgeten har Ebab med stor detaljeringsgrad kontrollerat upphandlingarna och jämfört dessa med den bestämda budgeten för de olika delarna.

Ansvar för installationssamordning

Ebab har bidragit med sakkunnig teknisk kompetens för el, ventilation, rör och styr/övervakning och har medverkat vid tidiga skeden som granskning av program- och projekteringshandlingar. Ebab har medverkat på byggmöten, hållit i kontraktpartsmöten samt genomfört skyddsronder.

Uppdraget har också omfattat ansvar för konton i kostnadsstyrningen samt hantering av ändrings- och tilläggsarbeten (ÄT-or). Dessutom har Ebab tagit fram program för samordnade funktionsprovningar och har lett funktionsprovningarna av de tekniska installationerna. Dokumentationen från den samordnade provningen fungerar som underlag till slutbesiktningen. 

Läs mer om hur Ebab renoverar seniorboendet för framtiden. 

Projekt för dagvattenrening

Ett projekt har också genomförts för att rena dagvattnet med växtbäddar på SVPH:s gård. Dagvattnet renas genom att biokol blandas in i växtbädden. Fördröjning av dagvatten sker också genom tank och dammar och gårdens mark- och gräsytor bevattnas. Det skapar en myllrande levande miljö – som gynnar biologisk mångfald. Läs mer om att rena dagvattnet genom växtbäddar. 

Ebab har genomfört flera projekt inom vård och omsorg. Läs mer om våra vård- och sjukhusprojekt.