Nybyggnationsprojekt i Upplands Väsby

I västra Upplands Väsby intill Prästgårdsmarken och Edssjön växer en helt ny stadsdel fram. Väsbyhems del består av cirka 380 bostäder i flerfamiljshus och radhus.

Ebab är med och uppför etapp två som består av knappt 160 hyresbostäder med lokaler i två kvarter. Vardera kvarter omfattar tre huskroppar med fyra våningsplan, etageplan, innergård och garage.

Ebab är generalkonsult för projekteringen och genomför projektet på Construction Management. Uppdraget innefattar även upphandling av konsulter och delentreprenader enligt LOU samt miljösamordning och KA enligt PBL.

CM och delad entreprenad möjliggör tidigare byggstart

”CM ger byggherren en fullständig kontroll och insyn i projektet och därmed möjlighet att styra och påverka beslut från början till slut. Med CM och delad entreprenad möjliggörs en tidigare byggstart då projektering, upphandling och produktion kan bedrivas parallellt. Det ökar konkurrensutsättningen mot en totalentreprenad vilket skapar bättre priser och kvalitet”, säger projektchef Andreas Petersson.

Läs mer om hur Eds allé växer fram med Ebab som generalkonsult.

Gröna byggnader och energieffektivisering  

Beställaren har ansökt om gröna lån – gröna byggnader och energieffektivisering, vilket innebär 20 procent mindre energianvändning per år än vad som krävs enligt BBR 29 (Boverkets Byggregler).  Klimatdeklarationen är gjord enligt IVL Svenska miljöinstitutets anvisningar för LCA.   

I projekteringen har aktiva val gjorts i form av klimatåtgärder när det gäller klimatskal, stomme och materialval.  

För att säkerställa projektets hållbarhetsmål genomförs bland annat miljöronder i produktionen. Vid ronder ingår exempelvis optimering och återbruk av avfall, att materialval sker efter bedömning i Byggvarubedömningen samt lagefterlevnad. 

Produktionsstarten skedde i mars 2023 och inflyttning kommer att ske etappvis från och med slutet av 2025. Projektet beräknas vara helt klart till sommaren 2026.