Totalrenovering av fastighet med stort upprustningsbehov

I centrala Sundbyberg har Ebab genomfört projekteringen inför totalrenovering av fastigheten Muraren 5 på uppdrag av Förvaltaren. Fastigheten var i mycket stort behov av upprustning både utvändigt och invändigt där samtliga tekniska installationer behövde bytas. Avfallshanteringen sågs över i ett separat projekt där ett nytt miljöhus uppfördes. 

Ebab har i uppdraget handlat upp och tagit fram kompletta FU-handlingar tillsammans med projektgruppen. Uppdraget omfattade ansvar för ansökningar av byggloven, deltagande i tekniska samrådsmöten samt det fulla ekonomiska ansvaret. Ebab har dessutom tagit fram alla kalkyler i projektet. Målsättning har varit att hitta ytor som kunde konverteras till nya lägenheter vilket i detta fall resulterad i tre nya lägenheter om 1 rum och kök.  

Ebab uppförde en visningslägenhet med projektledaransvar, vilket innebar att Ebab deltagit i hembesök hos hyresgäster och har suttit med i samrådsmöten med hyresgäster och hyresgästföreningen där åtgärdsförslag presenterats. 

Social och ekonomisk hållbarhet genomsyrar renoveringen 

Förvaltaren arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor och är med i Rättvist byggande. En miljöinventering görs för alla fastigheter som renoveras.  

Ebab har gjort en miljöutredning där allt material har testats och kontrollerats mot Byggvarubedömningen, vilket är en tjänst för att bedöma byggvarors kemiska innehåll och livscykel. I samband med det har vi i en förstudie redovisat miljöfarligt avfall, fukt med mera.  

Moderniserad sophantering i miljöhus minskar miljöpåverkan 

I ett separat projekt har Ebab byggt ett miljöhus på gården mellan Muraren 5 och Muraren 2.   

Målet i uppdraget var att skapa förutsättningar för hyresgästerna att sortera sitt avfall i fler fraktioner. Tidigare hanterades avfallet via kärl på innergården. Med ett nytt miljöhus förbättrades arbetsmiljön för avfallshanterarna samt risken för skadedjur. En effektivare logistik har reducerat transporternas klimatutsläpp då miljöhuset möjliggjort hämtning på endast en adress. 

 Miljöhuset har sedumtak och Ebab såg även över övrig växtlighet kring fastigheten och utrustade körvägen med höj- och sänkbara pollare och förbättrade befintliga parkeringsplatser.  

Ebab har varit med och tagit fram kompletta förfrågningsunderlag tillsammans med projektgruppen, som Ebab också handlade upp. Vi har även bidragit i bygglovsprocessen samt i genomförandet av projektet. Uppdraget innefattar även KA enligt PBL. 

– Sophanteringen i fastigheten var undermålig när Förvaltaren förvärvade fastigheten. Ebab såg möjligheter att modernisera sophanteringen genom att bygga ett separat miljöhus på gården och genomförde bygglovsprocessen för huset och ansvarade för hela genomförandet. Bygglovsprocessen var komplex, men med gott samarbete med Sundbyberg vatten och avfall kunde vi bygga miljöhuset och har även fått bygglov för ett liknande miljöhus i intilliggande fastigheten Kapellet 9, säger Christian Kapell, projektchef.