Policy och certifikat

Kvalitet- och miljö

Kvalitetspolicy

Ebab i Stockholm AB är konsulter inom projekt- och fastighetsutveckling och deltar aktivt i samhällsbyggandet. Genom engagemang och utvecklade arbetsmetoder skall vi leverera tjänster som uppfyller våra kunders krav, mål och förväntningar.
Vi ska sträva efter att ständigt bli bättre och driva både det interna och det externa kvalitetsarbetet framåt genom att:
• Uppfylla krav som ställs i ISO 9001
• Kontinuerligt undersöka vad våra kunder tycker
• Arbeta med uppföljning och erfarenhetsåterföring för att förbättra vårt ledningssystem
• Verka för ordning, reda, etik och moral i hela organisationen
• Stå för ett affärsmässigt uppträdande och ett professionellt ledarskap

För Ebab i Stockholm innebär det att skapa värde för kunden genom att:
– Aktivt styra och säkra kvalitet, tid och kostnad tidigt i projekt
– Arbeta aktivt för att hitta de mest optimala lösningarna med avseende på uppsatta mål
– Våra tjänster skall resultera till att projektets slutkund levereras en helt färdigställd produkt

Ebab Installationsteknik AB är en del av Ebab-koncernen. Vi är konsulter inom projekt- och fastighetsutveckling och deltar aktivt i samhällsbyggandet. Genom engagemang och utvecklade arbetsmetoder skall vi leverera tjänster som uppfyller våra kunders krav, mål och förväntningar. Alla intressenters krav och behov ska beaktas i vårt arbete.

Vi ska sträva efter att ständigt bli bättre och driva både det interna och det externa kvalitetsarbetet framåt genom att:

• Uppfylla krav som ställs i ISO 9001
• Kontinuerligt undersöka vad våra kunder tycker
• Arbeta med uppföljning och erfarenhetsåterföring för att förbättra vårt ledningssystem
• Verka för ordning, reda, etik och moral i hela organisationen
• Stå för ett affärsmässigt uppträdande och ett professionellt ledarskap

Miljöpolicy

Ebab Installationsteknik AB är en del av Ebab-koncernen. Vi är konsulter inom projekt- och fastighetsutveckling och deltar aktivt i samhällsbyggandet. Vi ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling av miljön samt speciellt uppmärksamma klimatpåverkande faktorer. Verksamheten skall drivas så att miljön värnas och kretsloppstänkandet främjas. Intressenters miljökrav ska beaktas i vårt arbete.

Vi ska agera för att minska miljöbelastningen i samhället genom att:

• Skapa motivation hos både medarbetare, kunder och samhälle genom att delta aktivt inom nätverk, kompetensutveckla våra medarbetare och skapa medvetenhet.
• Följa den lagstiftning och andra bindande krav som berör vår verksamhet
• Förebygga föroreningar
• Verka för att projektörer, leverantörer och kunder värnar miljön
• Ständigt förbättra och underhålla vårt ledningssystem
• Arbeta systematiskt med miljöfrågor ur ett livscykelperspektiv i hela verksamheten

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Copyright © 2018 Ebab AB

Ebab