Projektutveckling Projektutveckling - vi följer med från idé till genomförande

Vi har beställarens fastighetskompetens, konsultens projekterings- och projektstyrningskompetens och entreprenörens genomförandekompetens. Genom att söka och nyttja synergierna mellan våra tre kompetenser skapar vi värdetillväxt i alla skeden, från idé till verklighet.

Vi arbetar med såväl projekt- och byggledning som Construction Management (CM) där vi är en av aktörerna i branschen med störst erfarenhet inom området. Genom att vi är med tidigt i processen tar vi fram en behovsanalys som resulterar i ett måldokument, där kundens krav och önskemål preciseras avseende kostnad, tid, kvalitet, miljö, energi, arkitektur och funktion. Sedan styr vi uppdraget mot dessa tydliga redovisade mål.

Projekteringsledning

Processen som leder fram till bygghandlingarna – efter att behovsanalysen är gjord och måldokumenten är klara påbörjas programhandlingsskedet. I byggnadsprogrammet redovisas areabehov, tekniska krav, miljökrav, gestaltningsprogram samt miljöprogram. Programhandlingarnas omfattning och redovisningsnivå fastställs. Syftet med programskedet är att efter förstudien slutgiltigt definiera slutproduktens mål, krav och egenskaper och beskriva dessa i programhandlingar.

I systemprojekteringsskedet definieras produkten slutligt i fråga om standard, tekniska lösningar och funktioner. På basis av systemprojekteringen stäms projektets totala genomförandekostnad av och en budget upprättas. I detta skede tas bygghandlingar fram som i de flesta fall föregåtts av förfrågningsunderlag. Projekteringsarbetet planeras och genomförs enligt valda entreprenad- och genomförandeformer. Allt det här kan vi på Ebab hjälpa till med genom att ta fram idéer som blir verklighet.

Läs mer

Kalkylering

Att göra ekonomiska bedömningar av fastighetsinvesteringar och säkerställa projekt-kostnader är en viktig del i varje projekt. Oavsett om det är ett fastighets-förvärv eller om det gäller en ny- eller ombyggnad. I alla lägen vill du se en kalkyl för att få tillgång till rätt beslutsunderlag. Våra kalkylspecialister gör alla former av kalkyluppdrag och även kostnadsuppföljningar i projekten.

Aktiv kalkylering

Vår arbetsmodell aktiv kalkylering gör det möjligt att säkerställa projektkostnader i tidiga skeden. Med erfarenhet från våra egna projekt och vår objektstatistik, i kombination med hög marknadskännedom, ger en säker kalkyl.

Kalkyluppdrag

Vi utför alla former av kalkyluppdrag, från enkla överslagskalkyler i tidiga skeden med enkla underlag eller idéskisser till produktionskalkyler på förfrågningsunderlag. Med aktiv kalkylering arbetar vi med att finna förslag på lösningar som kan kostnadseffektivisera projektet utan att dra ner på kvalitet, hållbarhet eller funktion.

Projekt

Inget projekt är för litet eller stort. Vi har en bred erfarenhet inom laboratorium, sjukhus, hotell, bostäder, förskolor, skolor, handelsfastigheter, kontor, industrier, sporthallar, konverteringar till nya användningsområden och övriga lokaler. När det gäller kalkyluppdrag rörande byggnader av historiskt värde samt tekniskt avancerade projekt har vi också specifik kunskap.

Kalkylmodeller

Vi utför överslags-, budget-, investerings- och exploateringskalkyler för infrastruktur, mark och finplanering, grundläggning, bygg, installationer, kostnadskalkylering vid försäkringsskador samt kan agera sakkunnig vid rättstvister. Vi utför även detaljerade kostnadsbedömningar för arbetsplatsens omkostnader och tekniska inventeringar.

Din rådgivare

Vi bidrar med rådgivning vid idéstadiet, uppdragsstart och vid vägval i projektet. Till exempel vid val av grundläggning, stomme, fasadutförande, tekniska installationer och miljöcertifieringssystem samt konsekvenser av vald nivå på miljöklassning.

Teknisk inventering

Det finns flera anledningar till att en fastighet behöver inventeras. Oftast handlar det om att du vill säkerställa status inför ett fastighetsförvärv, en ombyggnation eller när du planerar att energieffektivisera din fastighet. Kostnadskalkyler och underhållsplaner bidrar till en korrekt prisbild och att framtida överraskningar kan undvikas. Många gånger handlar det om känslig information inför en affär och vi är vana att hantera uppdrag med sekretess. Inför en miljöcertifiering kan en inventering utföras för att definiera åtgärdsbehovet på fastigheten. En inventering kan också göras för att lösa akuta problem eller belysa åtgärder som gynnar ett mer långsiktigt och strategiskt arbete. En teknisk inventering görs ofta i samverkan mellan våra bygg- och kalkylexperter och våra specialister på installationsteknik. Inför en miljöcertifiering kopplar vi in våra miljöexperter som kan vägleda vid val av certifieringssystem samt bedöma möjligheten att uppnå olika klassningsnivåer.

En viktig del i att bedöma befintliga fastigheters status, är att ha bred kännedom om olika byggnaders styrkor och svagheter, dess olika system gällande installationer och vad som varierar över tid. Många äldre byggnader måste hanteras med olika ombyggnadsmetoder för att inte skapa nya eller andra problem, och den kunskapen kommer med antalet inventerade fastigheter och dess olikheter. Vi har idag utfört teknisk inventering på ca 160 fastigheter och en BTA area på ca 900 000 m2. Med denna erfarenhet och kompetens känner vi oss trygga i att hjälpa till med inventeringen av er fastighet.

Läs mer

Installationsledning

Installationerna i våra fastigheter blir allt mer omfattande och komplicerade, de är hjärtat för en hälsosam och hållbar inomhusmiljö. Det är många faktorer att ta hänsyn till när det gäller energi och miljö. Genom att se till helheten ser vi till att du får en välfungerande byggnad med effektiva lösningar. Vi projekt- och projekteringsleder teknikintensiva projekt och är experter på installationsledning och installationssamordning. Det innebär också att vi leder och samordnar alla installatörers arbete. Det är viktigt att installationsprojekteringen och själva produktionen flyter effektivt och till lägsta kostnad med bästa resultat för dig som kund.

Vi är verksamma från tidiga programfrågor och projektering till genomförande där vår roll är att vara med som sakkunniga vid överlämning till en framtida driftorganisation. Under samtliga skeden erbjuder vi kalkylstöd så att du får väl genomarbetade underlag i din beslutsprocess. Om du vill så medverkar vi och/eller ansvarar för förfrågningar och upphandling.

Här är några exempel på vad vi erbjuder:

  • Projektledning tekniska projekt /installationsprojekt
  • Upphandling av entreprenörer, utvärdering av handlingar och nollning av anbud till upphandling.
  • Kalkylering.
  • Granskning av handlingar ur teknisk-, kvalitets- och energisynvinkel.
  • Tidsplanering. Vi delar in alla moment i installationsaktiviteter och tar fram de logiska kopplingarna mellan installationsaktiviteter och byggaktiviteter. Vi arbetar för att byggnadsprocessen drivs effektivt så att sluttiden innehålls utan att arbetet behöver forceras och avslutningsskedet med provningar och besiktning av systemen kan utföras på ett systematiskt vis.
  • Samordnade provningar av de tekniska systemen och kontroll att systemen fungerar energieffektivt enligt de krav som upprättades i systemhandlingsskedet
  • Installationssamordning i projekteringsskedet, produktionsskedet och avslutningsskedet
  • Entreprenadbesiktningar av VVS-tekniska system
  • Statusbesiktningar av tekniska system inför ett fastighetsköp

Tillsammans med byggherren, brukare och övriga aktörer strävar vi efter att skapa en väl fungerande byggprocess där affärsmässighet, helhetssyn, livscykelperspektiv, kvalitet och miljö utgör centrala begrepp.

Läs mer

Miljösamordning

Som miljösamordnare i projekterings- och byggskedet ansvarar vi för att leda hela miljöprocessen. Vi stöttar beställaren med att formulera miljömål, upprätta miljöplaner och miljöprogram samt följa upp projektets specifika miljökrav. I byggskedet genomförs löpande miljöronder där miljösamordnare hanterar frågor som avser t.ex. avfallshantering, hållbara materialval, energi och fukt.

För att säkerställa att rätt miljökrav ställs vid upphandling fungerar vi även som inköpsstöd vid upprättande av förfrågningshandlingar. Miljösamordnaren ansvarar för att granska byggvaror och hantera avvikelser, till hjälp används t.ex. Byggvarubedömningen – en av branschens system för miljöbedömning av byggvaror. Ebab har sedan Byggvarubedömningen grundades varit en drivande kraft i dess utveckling. Om du vill förstå mer om hur byggvaror bedöms så håller vi gärna en utbildning för din organisation.

Våra miljöspecialister kan även i rollen som miljösamordnare projektleda miljöcertifieringar av byggnader så som Miljöbyggnad, BREEAM, LEED, Svanen och Green Building. Vi hjälper dig att välja rätt system för aktuell byggnad. Vi har hjälpt många fastighetsägare att skapa hållbara byggnader.

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsutbildning

Kunskap är första steget till ett medvetet och hållbart arbete. Vi utbildar framtidens hållbarhetsambassadörer och erbjuder därför olika utbildningar kring hur vi kan anpassa vårt byggande och våra fastigheter till de hållbarhetsutmaningar som samhället står inför. Vi anpassar naturligtvis utbildningarna efter dina behov.

Några områden där vi erbjuder utbildning:

• Miljöcertifieringssystem – Orientering i ett eller flera system
• Grundläggande miljöutbildning
• Byggvarubedömningen
• Miljöinventeringar – lagkrav och miljöpåverkan
• Fastighetsnära ekosystemtjänster

Läs mer

Energisamordning

För att din byggprocess skall bli så bra och kostnadseffektiv som möjligt – tänk energi innan du tänker någonting annat. Låt en energisamordnare ge dig, din arkitekt och din konstruktör råd redan innan huset börjar ritas. En energisamordnare kan ge tips om hur man skall tänka både gällande konstruktion, formfaktor, energisystem, köldbryggor, fönsterval och -placering, för att nämna något. Energikraven skärps allt mer och strävar du dessutom mot en certifiering är energianvändningen i byggnaden viktig.

Alla discipliner tänker oftast energi – både arkitekt, konstruktör och VVS-ingenjör. En energisamordnare samordnar och har förståelse för A, K och VVS, kan sammanfoga och samordna så att slutresultatet blir det allra bästa, utefter de förutsättningar som finns.

Läs mer

Upphandling

Med lång erfarenhet av entreprenad- och konsultupphandlingar inom både privat och offentlig sektor garanterar vi ett professionellt, oberoende och tryggt arbete med inköp och upphandling. Som kund har du alltid god insyn i projektets inköpsprocess och där vi tillsammans har ett tätt samarbete och arbetar mot givna ramar. Att identifiera, kontrollera och välja passande konsulter, entreprenörer och leverantörer är en del av vårt kvalitetsarbete. Genom samarbete med en av Sveriges främsta entreprenadjurister säkerställer vi att branschens alla standardavtal tillämpas. Vi utgår från dina behov och utför våra uppdrag med stor affärsmässighet och hög etik.

Vi erbjuder dig upphandlingar på både utförande- och totalentreprenad och är experter inom upphandlingsformen delad entreprenad (Construction Management). Vår kompetens täcker upphandling av nybyggnation, ombyggnation och hyresgästanpassningar av bostäder, kontor, hotell, skolor och förskolor, sjukhus och fabriker.

Här är några exempel på vad vi erbjuder:
• Offentliga upphandling: LOU/LUF på utförandeentreprenad (som delad- eller generalentreprenad) men också som totalentreprenad.
• Upprättande av förfrågningsunderlag: AMA AF 12, AMA AF Konsult 10, AMA AF Köp 08.
• Kontrakt efter bygg- och fastighetsbranschens standard: AB04, ABT06, ABK09, ABM07.
• Anbudsutvärderingar och anbudsgenomgångar.
• Styr, driver och avslutar förhandlingar.

Läs mer