Construction Management Flexibilitet och ett tryggt genomförande

Construction Management (CM) är ett internationellt uttryck för att planera, leda och styra projekt som genomförs på delad entreprenad. Denna genomförandemetod ger dig som beställare en unik möjlighet att under hela genomförandefasen påverka projektet. Vi sätter samman en komplett organisation som leder ditt byggprojektet och företräder dig precis som om vi var din egen byggavdelning.

Några av fördelarna är att du får bättre insyn i projektet och har endast en part genom hela processen. Det går att göra förändringar under tiden utan att tid och kostnader behöver påverkas. Det innebär också att vi i ett tidigt skede kan skapa större värden. Ofta blir projekttiden kortare och vi kan utnyttja konkurrensen på marknaden optimalt genom att fler entreprenörer blir kan tillfrågas. De ekonomiska vinsterna kan vara upp till 10-16% vilka tillfaller beställaren. I botten finns ett försäkringsskydd som ger dig ekonomisk trygghet fram till själva överlämnandet. Självklart måste vi avgöra från projekt till projekt vilken genomförandeform som passar bäst.

Fördelar med CM:
Agerar aktivt utifrån beställarens affärsmål
Aktiv optimering av projektet avseende intäkter/kostnader
Helhetsåtagande med genomförandeansvar
Förutse och påverka – se till beställarens behov
Projekt- och produktionsledning enl. ABK 09
Beslutsunderlag – måldokument och målkalkyl
Upphandlingar i konkurrens
Riskreducering med projektförsäkring
Öppenhet och insyn – delaktighet under helaprojektet/processen

Ebab har sedan 80-talet genomfört projekt på CM och är medlem i den oberoende bransch-föreningen för Construction Management.