Lokalanpassning för intensivvårdsnära rehabilitering

HGA Remeo är ett nationellt kompetenscentrum för intensivvårdsnära rehabilitering av patienter med långvarig kritisk sjukdom. Vård bedrivs 24 timmar om dygnet vilket kräver särskild hantering vid om- och tillbyggnad.

Ebab ansvarade för anpassningen av befintliga lokaler motsvarande 1 047 kvm LOA så att den blev i brukbart skick för hyresgästens ändamål.

Uppdraget innebar projekteringsledning samt projektledning, där bland annat byggledning och ekonomistyrning ingick, samt upphandling av projekteringsgrupp och generalentreprenad.

Uppdraget omfattade även framtagning av kalkyler i flera skeden samt miljöstyrning i både projekteringen och under genomförande för att uppnå önskade miljömål.

Ebab har genomfört flera projekt inom vård och omsorg. Läs mer om våra vård- och sjukhusprojekt.