Centrala Bromma utvecklas

Centrala Bromma utvecklas i enlighet med Stockholms stads översiktsplan. Närheten till centrala Stockholm samt till flera expansiva delar av Stockholm så som Kista, Solna och Sundbyberg gör Bromma till en attraktiv boendemiljö och ett bra läge för verksamheter att växa på. Målet är att utveckla Centrala Bromma till en attraktiv, mångsidig och hållbar stadsmiljö.

Centrala Bromma med stadsdelarna Riksby, Åkeshov och Åkeslund kan utvecklas med cirka 3–4 000 nya bostäder i olika boendeformer som ska ge möjlighet både för människor att bo kvar samt för nya att flytta in. Utöver de nya bostäderna kommer nya verksamhetsytor, förskolor och skolor, idrotts- och rekreationsfunktioner samt park- och gröna ytor att skapas. Detta bidrar till den sociala mångfalden i området och skapar en trygg miljö.

Ny stadsdel i norra Riksby

I stadsdelen Riksby kommer cirka 1 500 av dessa bostäder att skapas och cirka 85 00 kvm BTA verksamhetsytor att uppföras. Fastpartner är en av åtta aktörer i området och har anlitat Ebab för hjälp med detaljplanearbetet. Detta är den första av flera planerade etapper i utvecklingen av centrala Bromma.

Här kommer Fastpartner att utveckla cirka 500 nya bostäder fördelade på tre kvarter på en yta om totalt 40 000 kvm. Till det tillkommer verksamheter fördelade på två kvarter om totalt 30 000 kvm och en förskola. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM VERY GOOD.

En flexibel och hållbar detaljplan på lång sikt

Ebabs uppdrag påbörjades i mars 2020 och pågår under hela detaljplaneproccessen. Arbetet omfattar, utöver detaljplanearbetet, även att upphandla, leda och samordna övriga konsulter som behövs för de utredningar som ska tas fram under detaljplanearbetet. Projektet ska eftersträva en flexibel detaljplan som ska fungera över tid.

Med ett fint landskap som utblickar över koloniområdena och Lillsjön, samt närheten till Brommaplan, gör att norra Riksby har goda möjligheter att utvecklas till en attraktiv boendemiljö. Den nya bebyggelsen ska präglas av variation och mångfald. Utgångspunkt ska vara områdets karaktär och kvaliteter.

Ebab har även ett ansvar att samordna byggherregruppen relativt Stockholm stad.

Läs mer om hur Ebab är med och utvecklar tre stora detaljplaner i Stockholm.