Varsam renovering av antikvariskt klassade miljöer

Ebab har fått i uppdrag från Fastighetskontoret Stockholm stad (FSK) att totalrenovera de fyra Basarerna i anslutning till Stockholms stadsbibliotek. Det yttre skalet av Basarerna och terrasserna har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde och byggnaderna är byggnadsminnesmärkta av länsstyrelsen samt blåklassade enligt Stadsmuseet klassning av Stockholms stads kulturhistoriska fastigheter. 

Projektet genomfördes i två etapper med utflyttade hyresgäster. Ebab har haft en central roll genom hela processen, med ansvar för projektstyrning, bygg- och projektledning samt projekteringsledning BAS-P. Dessutom har vi tagit hand om installationsledning och hyresgästkoordination, inklusive samordning och anpassning, samt säkerställt att alla åtgärder följer KA PBL. 

I detta underhållsarbete har vi hanterat antikvariskt klassade miljöer med största omsorg. Ebab har samordnat utredningar och provningar, utfört miljöinventeringar och integrerat hållbara och miljömedvetna arbetsmetoder genom hela projektet. Vi har också ansvarat för kostnadsstyrning med regelbundna prognoser och kalkyler i olika skeden inför etappvisa avrop. 

Vidare har Ebab samordnat och hanterat ansökningar och myndighetskontakter för bygglov och tillstånd från Länsstyrelsen, samt gett stöd vid ansökningar om bidrag, trygghetsmedel och klimatmedel. 

Omfattande upprustning av tekniska installationer

Lokalerna hade uppnått sin tekniska livslängd och allt utom den bärande stommen behövde rivas innan nya tekniska installationer gjordes. De omfattade nya eldragningar och elcentraler, ny ventilation samt nya aggregat.  

Fasaden renoverades med ny puts och infärgning och de befintliga antikvariskt klassade glaspartierna reparerades. Samtidigt sågs brandskydd och brandsäkerhet över och lokalerna tillgänglighetsanpassades. Projektet omfattade även översyn av gårdsbjälklag, nytt tätskikt, dränering och dagvattenhantering. 

Återbruk och energibesparande åtgärder för hållbarhet

För att nå de högt ställda miljömålen i projektet har antikvariska produkter återbrukats och energibesparande åtgärder och installationer genomförts. Det har även inkluderat åtgärder som installation av FTX-system, ett fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning, i samtliga lokaler, nytt ställverk och nya vatten- och avloppsystem. Dessutom monterades nya fettavskiljare i Falafelkungen och McDonalds lokal. 

God samverkan i alla led

– Det är både spännande och roligt att få bidra till Stockholms kulturhistoriska och hållbara utveckling.  God samverkan i alla led har genomsyrat samtliga aspekter av arbetet. Genom en prestigelös inställning och proaktivt samarbete dagligen har vi kunnat hålla både tidplan och budget, vilket resulterat i ett framgångsrikt projekt, säger Samuel Roihjert, projektledare.