Stadsutveckling Hållbar stadsutveckling för privata och offentliga bolag

Med hjälp av vår breda kompetens och erfarenheter från tidigare projekt tar vi ett helhetsgrepp inom stadsutveckling och erbjuder tjänster till både privata byggherrar och fastighetsägare samt kommuner och statliga bolag. Vårat team med arkitekter, stadsplanerare, hållbarhetsstrateger, affärsutvecklare och fastighetsutvecklare arbetar tillsammans för att hitta hållbara lösningar som spänner över flera områden.

Vårt erbjudande sträcker sig från att ta fram en ny detaljplan för ett kvarter till att omfatta ett planprogram för ett större område. Genom strategisk rådgivning och projektledning tittar vi på områden kring arkitektur, mobilitet, energi och miljö för att hjälpa våra investerare och fastighetsägare att hitta sitt sätt att bidra till en hållbar stadsutveckling. Vi utgår från en vinna-vinna strategi där vi genom att tänka lite större kan hitta nya lösningar som även säkrar projektets ekonomi. Redan i de tidiga, mer övergripande processerna lyfter vi in vår kompetens från fastighetsutveckling och affärsutveckling.

Behovsanalys – förutsättningen för ett lyckat projekt

Tidigt i processen gör vi en behovsanalys som ligger till grund för det måldokument som preciserar kundens mål och ramar avseende ekonomi, tid, kvalitet, miljö, arkitektur och funktion. Inventering av rådande förutsättningar, studier av projektets möjligheter, strategisk utformning samt beskrivning av den planerade verksamheten.

Vårt mål är att förstå våra kunders behov i ett nytt projekt. Syftet är att skapa en stabil plattform för projektet, för vår beställare och för vårt eget arbete i projektet.

Måldokumentet beskriver den marknad och det behov som skall tillfredsställas av projektet. Det beskriver även de specifika mål/krav beställaren har på projektet. Syftet med behovsanalysen är att genom aktivt arbete tillsammans med beställaren tidigt precisera marknadens och beställarens krav och önskemål, för att därefter lägga grunden för projektets omfattning. En väl genomförd analys skapar förutsättningarna för ett lyckat projekt.

Det är också viktigt att förstå marknadens behov och beställarens affärsidé. Dessa två parametrar är prioriterade och belyses noggrant för att kunna skapa förutsättningarna för ett lyckat projekt. För att få insikt i beställarens affärsidé och förståelse för projektets potential behöver vi också känna till den marknad projektet vänder sig till. Med denna insikt kan vi erbjuda ett affärsupplägg och kreativa lösningar som vi vet är gynnsamma för projektet.

Genom att vara med och bidra att ställa rätt frågor visar vi på både engagemang och spetskompetens och skapar på detta sätt hoppfulla förutsättningar för beställaren att göra en god affär.

Läs mer

Hållbarhetsstrategi – från vision till verklighet

Hur kan ett hållbart samhälle se ut? Vad kan vi göra för att närma oss ett hållbart samhälle? Vilka förutsättningar kan vi som samhällsbyggare och fastighetsutvecklare skapa? Ebab arbetar både med stadsplanering och fastighetsutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv. Utgångspunkten i Ebabs hållbarhetsarbetes är att ta ett helhetsgrepp om sociala, ekonomiska och ekologiska värden utifrån projektets förutsättningar.

Vi hittar nya lösningar och koncept inom hållbar bostadsutveckling, mobilitet och utomhusmiljöer som bidrar till ett mer långsiktigt samhälle. Ebab går in i tidiga skeden med strategisk rådgivning inom hållbarhet som även innefattar bland annat affärsutveckling och som kan resulterat i nya affärsmodeller och koncept som skapar värden genom hela processen.
Ebabs energi- och miljöexperter och deras specifika tjänster hittar ni här

Våra hållbarhetsstrateger kan hjälpa er med:

Projektledning med expertkompetens inom hållbarhet
Våra hållbarhetsstrateger besitter även kompetens inom projektledning och kan bistå uppdragsgivare med att driva detaljplaner och planprogram med hållbarhetsfokus. På detta sätt kommer projektet kunna kvalitetssäkras utifrån alla hållbarhetsaspekter från dag ett och sedan kontinuerligt genom hela processen, till skillnad mot traditionella projektledare.

Processtyrning
På ett strategiskt planeringsstadie hjälper våra hållbarhetsstrateger kunder att lyfta frågorna kring hållbarhet. Detta kan innefatta föreläsningar och utbildning på ämnet för att sedan ta fram upplägg för målstyrning och kvalitetssäkring av ett identifierat projekt.

Hållbarhets- och kvalitetsprogram
Dessa program utgör vision och måldokument för både stads- och fastighetsutvecklingsprojekt med syftet att projekten ska bidra till en mer hållbar utveckling. Program kan tas fram både för större planprogram med flera fastigheter till enstaka fastigheter. Utifrån program kan även handlingsplaner tas fram som redovisar hur dessa mål ska uppnås och vilka som är ansvarig för detta. Exempel på Hållbarhetsprogram som upprättats av Ebab hittar ni här (länk till Stora Sköndals hållbarhetsprogram)

Hållbarhetssamordning
Efter att hållbarhetsprogram eller liknande styrdokument tagits fram kan vi gå in som samordnare för att koordinera de olika expertkompetens inom hållbarhetsområdet från planering till genomförande. Detta innefattar även att följa upp de specifika mål som har tagits för projektet genom hela processen.

Trend- och omvärldsbevakning
Vi erbjuder även skräddarsydda nyhetsbrev som innehåller trend och omvärldsbevakning inom hållbar stads- och fastighetsutveckling. Innehåll kan variera från smart cykelparkering till framtidsrapporter om hur AI kommer kunna påverka våra städer och hur vi lever. Format anpassas efter kundernas behov både i omfattning, hur ofta, antal nyheter och inom specifika områden.

Läs mer

Program och planarbete

Vi stödjer våra uppdragsgivare med att vara rådgivare och projektledare för hela program- och planprocessen. I våra uppdrag nyttjar vi vår breda kompetens och erfarenhet inom samhällsplanering, fastighetsekonomi och projektutveckling. En av våra styrkor är att vi lyfter in vår erfarenhet från genomförandeskedena in i de tidiga planeringsskedena vilket skapar en betydligt tryggare och effektivare process.

Program- och detaljplanearbetet omfattar många funktioner och parter. Det är kommunen, myndigheter, andra byggherrar och medborgarna – och inte minst viktigt de framtida nyttjarna. Därför är det viktigt att ha sin egen ”affär” klar för sig innan man startar det gemensamma arbetet.

Affärsplan
Vår metodik lyfter fram de framgångsfaktorer som är avgörande för affärens slutresultat. Det handlar om en tydlig vision och en genomarbetad målbild. Processen är en del i affärsplaneringsarbetet. Det handlar om att hitta vinna-vinna strategier för att alla parter och att de ska se den långsiktiga planen. Då skapar vi bättre förutsättningar för att affären ska kunna genomföras. Oavsett om värdepotentialen är lätt- eller svåridentifierad så är vi övertygade om att teamwork skapar det bästa resultatet. Vi har utvecklat två modeller för att, i en kreativ workshop, identifiera värden genom att tillvara ta hela gruppens erfarenhet och kunskap.

Programarbete
I större utvecklingsprojekt där kommande detaljplaner föregås av ett planprogram kan vi bistå med projektledning och framtagande av programhandlingarna. Vår breda erfarenhet från tidigare stadsutvecklingsprojekt kommer väl till pass och bidrar till program med ett långsiktigt hållbarhetstänk där planens genomförbarhet säkerställs.

Detaljplaner
Vi stödjer våra uppdragsgivare med att vara rådgivare och projektledare vid framtagandet av nya detaljplaner. Detta innebär att vi driver det arbete som traditionellt åligger byggherren under planprocessen. Vi bevakar beställarens intresse och säkerställer att detaljplanen möjliggör den önskade utvecklingen. En av våra främsta styrkor är att vi lyfter in vår erfarenhet från genomförandeskedet i planprocessen, det medför en tryggare och effektivare process då planens genomförbarhet säkerställs.

En tydligare identitet
Vid platsutveckling zoomar vi in på ett mindre område och tittar på en plats kontext, användning och utformning för att öka dess attraktivitet. Vi tar fram ett koncept för platsens utveckling mot en tydligare identitet där människors upplevelse står i fokus.

Läs mer