Fastighetsutveckling Att bygga fastighetsvärden är en kreativ process

Vi tar ett helhetsgrepp om sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekter i ett större perspektiv. Vi rör oss i ett eller flera kvarter där beslutet är taget att utveckla fastigheten eller fastigheterna inom befintlig detaljplan eller om en ny detaljplan bara omfattar den aktuella fastigheten. På denna nivå arbetar vi med en tydlig hållbarhetsstrategi som ett viktigt analys- och styrmedel. Därför erbjuder vi byggherrar, fastighetsägare, kommuner och statliga bolag att ta fram analyser samt utforma planer, koncept och strategier. De syftar till att möta framtida behov och krav på det hållbara samhället både utifrån ett affärs-, stads- och fastighetsutvecklingsperspektiv. Genom att ta ett helhetsgrepp i utvecklandet av fastigheter kan vi finna lösningar som integrerar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Genom att jobba strukturerat med hållbar fastighetsutveckling skapas värden utifrån fastighetsägarens eller investerarens portföljstrategi och värderingar. Vi identifierar, analyserar och utvecklar fastighetens/projektets samtliga värden. Med kompetens från affärsområdet affärsutveckling analyserar vi även värdepotentialens påverkan vid en försäljning eller sammanslagning i en tydlig portfölj.

Förstudier och utredningar

Med fastighetsägarens eller investerarens strategi och värderingar i grunden samt den nödvändiga omvärldsanalysen identifierar och analyserar vi vilka behov fastigheten skall uppfylla samt vilka värden som därmed kan uppnås. Strategin och värderingarna lägger även grunden till den övergripande visionen och målarbetet. Genom förstudier och utredningar säkrar vi de antagna värdepåverkande faktorerna samt naturligtvis de tekniska förutsättningarna för att kunna genomföra dessa. Här är en beslutad hållbarhetsstrategi ett viktigt styrmedel. Många utredningar kan utgöras av beslutsunderlag inför val mellan olika lösningar.

De värdepåverkande faktorerna och de tekniska förutsättningarna analyseras här i en kostnads-och intäktsanalys som tillsammans med förutsättningarna för det egna och det lånade kapitalet ger oss vår investeringskalkyl.

De åtgärder vi, efter beslut, valt att gå vidare med in i nästa skede (planskede eller systemskede) dokumenteras i ett program. För oss som jobbar med projekt från idé till verklighet är det mycket viktigt att dessa handlingar på alla sätt utgör ett komplett material för att underlätta igångsättandet av näste skede. För att få en kontinuerlig styrning av projektet omfattar programmet även projektets vision och målsättning. I många fastighetsutvecklingsuppdrag behöver programmet, till vissa delar, utvecklas vidare inför beslut eller kanske till och med inför upphandling. Förprojektering kallar vi detta skede som kan uppkomma innan systemhandlingsskedet.

Läs mer

Byggherrerepresentation

Som byggherreombud tar vi ansvar för att utveckla och driva våra kunders projekt. Det är många intressen som ska bevakas som kräver kompetens i många frågor. Vi företräder kunden gentemot myndigheter och entreprenörer. Efter drygt 35 år i branschen och vår starka koppling till genomförandeskedet har vi ett starkt och komplett erbjudande.

Som kund är det tryggt att få tillgång till alla tjänster från en och samma leverantör. Det ger en smidig hantering och en effektivare process. Vi erbjuder kalkyl, projekteringsledning, miljöledning, produktionsledning m.m., allt som bidrar till ett framgångsrikt projekt.

Under flera år har vi jobbat med kunder som SEB Trygg-Liv, Stockholmshem med flera och där utarbetat ett avtalspaket som tydligt beskriver vårt ansvar i rollen som byggherrens ombud. Kontakta oss om du vill ha en genomgång kring hur vi lägger upp ett uppdrag och hur vi hanterar viktiga frågor som arbetsmiljö och erfarenhetsåterföring till och från förvaltningsorganisationen.

Läs mer

Miljöinventering

Miljölaster i befintliga byggnader handlar om det historiska arv av materialval som på ett eller annat sätt är miljö- eller hälsoskadligt. Inget projekt är för stort eller för litet. Vi identifierar din fastighets problemområden och genomför både generella miljöinventeringar och inventeringar för en enskild miljölast t.ex. kvicksilver, PCB och asbest.

Våra miljöinventerare är utbildade inom asbest och PCB-sanering samt certifierade enligt CMF och Miljöbyggnad. Vi erbjuder tjänster som: miljöinventering kombinerat med certifiering enligt Miljöbyggnad, rivningskalkyler, upphandlingsstöd vid rivning, styrning och kontroll av saneringar samt upprättande av avfallshanteringsplaner. Vi utför även radonutredningar med åtgärdsförslag och kvävedioxidmätningar.

Vi har stor erfarenhet från alla typer av projekt såväl sjukhus, antikvariska byggnader, bostäder samt lokaler. Några exempel på uppdrag vi utfört:

  • 200 000 kvm sjukhus har inventerats åt Locum
  • Stockholmshems bostadsbestånd från 40- och 50-talet är miljöinventerat och kartlagt enligt Miljöbyggnad silver.
  • Saneringskontroller har utförts på ett flertal sjukhus
  • Radonutredningar med åtgärdsförslag i vårdboenden

Läs mer

Energi, klimat och miljöutredningar

För att klara de allt viktigare kraven kring låg energiförbrukning och ett bra inomhusklimat kräver projekten, redan i fastighetsutvecklingsstadiet att ett antal beräkningar säkras. Därför är det inte ovanligt att följande beräkningar genomförs:

  • Energiberäkningar
  • Inomhusklimatberäkningar
  • Dagsljusberäkningar
  • Vidare kan vi ta uppdrag som omfattar bland annat Geoenergiberäkningar och Miljöinventering liksom val av- och genomförande av Miljöcertifiering.