Affärsutveckling Affärsutveckling av fastigheter med längre perspektiv

Affärsutveckling handlar om att hitta rätt värden till rätt målgrupp. Det är det första steget som görs för att se vilka möjligheter och utmaningar som finns i projektet. Att affärsutveckla handlar om att fortsätta vara konkurrenskraftig och se hur samhället växer och förändras. Affärsutveckling handlar också om att förstå din vision och dina mål. Där föds sedan idéerna om vad som ska göras i ett längre perspektiv och hur det ska gå till rent konkret. Den analys som görs leder till att vi hittar lösningar och ser möjligheter som skapar utveckling och tillväxt. Det kan vara det första steget i ett samarbete som kan vara ett kort och väldefinierat uppdrag eller ett långt samarbete där vi färdigutvecklat ett projekt som vi förvaltar eller hjälper till att sälja.

Vi arbetar med affärsutveckling inom följande delområden:

Affärsidentifiering/affärsanalys

Hur kan din idé bli verklighet? I affärens eller projektets tidiga skede analyserar vi idéerna och tar fram olika beslutsunderlag som presenteras för alla intressenter. Inte sällan innehåller beslutsunderlaget en jämförelse mellan olika alternativ och ett förslag på organisation och ansvarsfördelning. Dessutom sammanställer vi en budget och tidplan för att komma vidare i affären eller i projektet.

Vi ger strategisk rådgivning kring fastighetsaffärer och projektutveckling och tar även fram utvecklingsplaner för hela fastighetsbestånd.

Projekttransaktion

Som specialister inom projekt- och fastighetsutveckling är grunden för vår affärsutvecklingsmetodik att skapa värden. Vår kompetens ger oss möjlighet att koppla potentiella utvecklingsprojekt till rätt kund – en fastighetsägare eller investerare.

Principen bygger helt enkelt på att fastigheter och deras utvecklingspotential är olika värda för olika kunder. Projekten är livsnerven och hållbara samhällen är vår vision. Vår roll kan både vara som transaktionsrådgivare eller som affärskatalysator där vi går igenom hela affären. Vi kallar det projekttransaktion.

Vår egen organisation har även möjlighet att bistå en fastighetsägare under det förvaltningsskede som föregår ett projekt. Vi hjälper till med att köpa in en effektiv fastighetsskötsel men tar själva hand om kontakten med hyresgästerna. Kontakten med hyresgästerna lägger grunden till det evakueringsarbete som måste till innan ett omfattande projekt. Vi jobbar även med att hyra ut vakanta lokaler på korttidskontrakt med avstående av besittningsskydd – allt för att förbereda fastigheten för det kommande projektet men ändå behålla ett flöde så långt som möjligt.

Läs mer

Affärsstrategi

Vi på Ebab kommunicerar dagligen med fastighetsägare och investerare och lyssnar in vilka affärer våra kunder vill göra. Det är början till att se olika affärsmöjligheter och bidra till ökade fastighetsvärden. Med stor kompetens inom hållbarhetsstrategi kan vi studera även hur mycket värden en satsning på hållbarhet kan ge i affären.

I vissa fall skapar vi värden helt enkelt genom att identifiera ett utvecklingsprojekt och koppla det till rätt kund – en fastighetsägare eller investerare. Det kan röra sig om en direkt markanvisning, vinnande av en tävling eller ett externt kundbehov som bara kan lösas genom ett utvecklingsprojekt.

Läs mer

Investeringskalkyl

Våra affärsutvecklare har mångårig erfarenhet av att jobba med investeringar i fastigheter både i form av förvärv eller utveckling. Vi följer trenderna i marknaden och studerar avkastningskrav för att ge dig, som investerare, en tydlig bild av värdeutvecklingen. Vi har även lång erfarenhet av uthyrning och säkrar på så sätt hyresnivåerna i projekten.

Slutligen har vi tillgång till en komplett organisation för att kunna anta kostnaderna i form av underhållskostnader, produktionskostnader eller projektkostnader. I vissa fall föreslår vi att kostnaderna skall säkras genom att vi tar fram förfrågningsunderlag som vi sedan begär in offerter på från utvalda entreprenörer/leverantörer.

En mycket säker investeringskalkyl kan fås genom att nyttja våra koncepthus. Ebab Fastighetsutveckling arbetar med ett antal koncepthus som vi kan leverera nyckelfärdiga till dig som fastighetsägare. Vi har ett spann från mindre byggnader med 10 lägenheter i 3 våningar till lite större byggnader med ett 50 tal lägenheter i 6-9 våningar. Trygghet, genom att sätta produktionskostnaden till kunden så ger vi kunden en säker och trygg avkastning så sitt projekt. Våra koncepthus håller hög kvalité och har en trevlig arkitektonisk gestaltning.

Läs mer