Varsam renovering av kulturhistoriskt klassificerad byggnad

Stora Bryggeriet uppfördes i början på 1890-talet för att ta upp den hårda konkurrensen på ölmarknaden. Bryggeriet har en blå kulturhistorisk klassificering, vilket ger den högsta skyddsvärde. Trots att stora delar av den ursprungliga byggnaden är rivna, är de kvarvarande delarna välbevarade och har ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnadens särprägel, form och struktur, miljö samt kulturhistoriskt samband har ställt särskilda krav på ombyggnaden och motiverat antikvarisk medverkan. Projektet genomfördes med Construction Management vilket kommer med en rad fördelar.

Miljövänligt och väl genomtänkt val av material och installationer

Miljömässigt har material- och installationsval gjorts ur ett långsiktigt hållbart perspektiv, där både ekonomi, funktion, estetik, miljö och hälsa vägts in. En viktig aspekt är att man trots omfattade ombyggnation har bibehållit en stor del av den befintliga stommen. Byggnaden är försedd med nytt värme- och kylsystem samt luftbehandlingssystem. Kontor och konferensavdelningar komfortregleras nu via VAV-system. Anpassningar är gjorda till befintlig stomme. En ny social knytpunkt är bistron – den stora personalmatsalen.

Under 2015 nominerades Stora Bryggeriet två gånger då Stockholms Byggmästareförening och DN utlyste Stockholms vackraste byggnad.