Varsam renovering av kulturhistoriskt klassificerad byggnad

Stora Bryggeriet uppfördes i början på 1890-talet i Hornsberg på Kungsholmen för att ta upp den hårda konkurrensen på ölmarknaden. Efter flera framgångsrika år blev marknadsföringen alltför lyckosam med stora leveransproblem som följd. 1910 gick Stora Bryggeriet i konkurs och köptes upp av en konkurrent som så småningom inrättade sitt centralmäteri här. Fastigheten har en blå kulturhistorisk klassificering, vilket ger den högsta skyddsvärde. Trots att stora delar av den ursprungliga byggnaden är rivna, är de kvarvarande delarna välbevarade och har ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnadens särprägel, form och struktur, miljö samt kulturhistoriskt samband har ställt särskilda krav på ombyggnaden och motiverat antikvarisk medverkan.

Projekt för ökad läkemedelsproduktion

I fastigheten har Ebab för  Octapharmas räkning genomfört flera uppdrag genom Construction Management-projekt (CM). Sedan 2002 har Octapharma gjort stora investeringar i fastigheten vilket lett till en kraftig ökning av produktionskapaciteten för läkemedel.

Ebab har som CM-konsult genomfört merparten av dessa större investeringar som främst har varit lokaler anpassade för läkemedelstillverkning. Det har under årens lopp även inneburit tillbyggnader för att öka tillverkningskapaciteten. Förutom lokaler för läkemedelstillverkningen och tillhörande infrastruktur för ventilation och övrig media har ett av de mer offentliga projekten varit ombyggnaden av Stora Bryggeriet både exteriört och interiört, vilket genomfördes som ett ROT-projekt.

Ett av uppdragen var att riva en äldre byggnad ned till källaren. Efter det skedde en komplicerad pålning genom källarvåningen för att sedan resa en ny och större fastighet – allt detta under pågående verksamhet. Ebab lämnade ifrån sig ett tomt skal med minsta möjliga installationer; ledbelysning, grundluftflöde och provisoriska värmare. Därefter fylldes lokalerna med produktionslinor inom medicintillverkning.

Fastigheten används idag som kontor och har en spektakulär matsal i två plan.

Miljövänligt och väl genomtänkt val av material och installationer

Miljömässigt har material- och installationsval gjorts ur ett långsiktigt hållbart perspektiv, där både ekonomi, funktion, estetik, miljö och hälsa vägts in. En viktig aspekt är att man trots omfattade ombyggnation har bibehållit en stor del av den befintliga stommen. Byggnaden är försedd med nytt värme- och kylsystem samt luftbehandlingssystem. Kontor och konferensavdelningar komfortregleras nu via VAV-system. Anpassningar är gjorda till befintlig stomme. En ny social knytpunkt är bistron – den stora personalmatsalen.

Under 2015 nominerades Stora Bryggeriet två gånger, till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris och i Stockholms stads arkitekturtävling Årets Stockholmsbyggnad.

Octapharma viktig kund för Ebab under  stora delar av 2000-talet

Octapharma är Nordens enda tillverkare av plasmabaserade läkemedel med urpsrung i det svenska läkemedelsföretaget Kabi med mer än 70 års erfarenhet av forskning, tillverkning och försäljning av plasmabaserade och genteknologiskt framställda proteinläkemedel.

Totalt sett har Ebab genomfört ca 20 st projekt i Hornsbergfabriken, och vi genomförde projekt på plats även åt Biovitrum innan Octapharma förvärvade fastigheten. Ebab jobbar proaktivt och verkar fram de bästa besluten för varje moment i samförstånd med kunden.