Genomförande Byggprojektledning - Byggsamordning, styrning och genomförande

Vi har beställarens fastighetskompetens, konsultens projekterings- och projektstyrningskompetens och entreprenörens genomförandekompetens. Genom att söka och nyttja synergierna mellan våra tre kompetenser skapar vi värdetillväxt i alla skeden, från idé till verklighet.

Vi arbetar med såväl projekt- och byggledning som Construction Management (CM) där vi är en av aktörerna i branschen med störst erfarenhet inom området. Genom att vi är med tidigt i processen tar vi fram en behovsanalys som resulterar i ett måldokument, där kundens krav och önskemål preciseras avseende kostnad, tid, kvalitet, miljö, energi, arkitektur och funktion. Sedan styr vi uppdraget mot dessa tydliga redovisade mål.

Construction Management

Construction Management (CM) är ett internationellt uttryck för att planera, leda och styra projekt som genomförs på delad entreprenad. Denna genomförandemetod ger dig som beställare en unik möjlighet att under hela genomförandefasen påverka projektet. Vi sätter samman en komplett organisation som leder ditt byggprojektet och företräder dig precis som om vi var din egen byggavdelning.

Några av fördelarna är att du får bättre insyn i projektet och har endast en part genom hela processen. Det går att göra förändringar under tiden utan att tid och kostnader behöver påverkas. Det innebär också att vi i ett tidigt skede kan skapa större värden. Ofta blir projekttiden kortare och vi kan utnyttja konkurrensen på marknaden optimalt genom att fler entreprenörer blir kan tillfrågas. De ekonomiska vinsterna kan vara upp till 10-16% vilka tillfaller beställaren. I botten finns ett försäkringsskydd som ger dig ekonomisk trygghet fram till själva överlämnandet. Självklart måste vi avgöra från projekt till projekt vilken genomförandeform som passar bäst.

Fördelar med CM:
Agerar aktivt utifrån beställarens affärsmål
Aktiv optimering av projektet avseende intäkter/kostnader
Helhetsåtagande med genomförandeansvar
Förutse och påverka – se till beställarens behov
Projekt- och produktionsledning enl. ABK 09
Beslutsunderlag – måldokument och målkalkyl
Upphandlingar i konkurrens
Riskreducering med projektförsäkring
Öppenhet och insyn – delaktighet under helaprojektet/processen

Ebab har sedan 80-talet genomfört projekt på CM och är medlem i den oberoende bransch-föreningen för Construction Management.

Läs mer`

Projekt- och byggledning

Projektledningen ansvarar för projektets totala genomförande och är den övergripande funktionen inom vilken projektet ska organiseras, administreras och ledas. Projektledaren ansvarar för att projektet genomförs enligt fastställda kvalitets-, tids- och kostnadsramar.

Byggledningens uppgift är att bevaka beställarens intresse under genomförandeskedet. Detta gör vi genom att organisera, administrera, detaljplanera, följa upp entreprenadavtal och samordna byggprocessen. Detta görs naturligtvis i nära samarbete med beställaren.

Vår tjänster inom projekt- och byggledning omfattar bland annat:

Byggherreombud
Projekteringsledning
Installationer
Miljöledning
Kalkyl
Upphandling av konsulter och entreprenader
KA PBL

Läs mer`