Stockholms nya nav för forskare och studenter.

Campus Albano blir ett attraktivt område för högre utbildning och forskning.
1 000 student- och forskarlägenheter ska byggas i ett projektet som påbörjades i januari 2016 och löper fram till sommaren 2023. Ebab har detta CM-uppdrag för åtta huskroppar som inkluderar tjänster för kalkylering, miljö och upphandling. Miljöspecialister arbetar för att uppnå minst Miljöbyggnad nivå Silver.
I Albano kommer ca 150 000 kvm universitets- och högskolelokaler byggas, varav cirka 50 000 kvm är avsedda för student- och forskarbostäder. Vårt uppdrag för bostadsprojekten kommer från Svenska Bostäder.

Hållbarhet i fokus

Projektet har höga ambitioner med sitt hållbarhetsarbete. Citylab Action som är Sweden Green Building Councils certifieringssystem för stadsdelar ligger till grund för projektets hållbarhetsplan. Campus Albano är det andra projektet i Sverige i CityLab.

Ett hållbart campus innebär bland annat en levande stadsliv med lättillgänglig service, naturliga mötesplatser och verksamheter som är öppna dag-och kvällstid. Detta tillsammans med en belysningsstrategi och överblickbarhet på området skapar en tryggare upplevelse av stadsdelen. Kvarterens utformning och fokus på gång- och cykeltrafik främjar motion och hälsa och bjuder in till aktivitet och sociala ytor på området. Innergårdar och tak utformas med fokus på tålig ekologisk värdefull grönska som anpassas till områdets befintliga växt- och djurliv. Närområdets ekosystem förstärks på så sätt. Klimatanpassningar görs för översvämning och värmeböljor, genom bland annat markinfiltration, gröna tak och gatuvegetation. Dagvattenlösningen är tänkt att fungera som vattenhål för groddjur, vattenlevande insekter och fåglar samtidigt som den är en rekreativ del i parkområdet. Construction Managment ökar flexibiliteten.

Storleken av projektet och antalet aktörer som befinner sig på en begränsad yta kräver minutiös planering, Vårt CM-projekt består av 45 delentreprenader för respektive huskropp.