Energioptimering Energioptimering och energieffektivisering för energibesparing

Energioptimering

När fastigheten är ny ska installationerna optimeras för att skapa ett så energieffektivt system som möjligt. Vi ser ofta att den nyinstallerade utrustningen aldrig har trimmats in. Det leder till onödigt höga driftkostnader och att det ursprungliga målet inte nås. Det är även vanligt att man missar att justera driftparametrar när lokaler eller verksamheter förändras – vilket också leder till oönskade utgifter.

Energioptimering handlar om att säkerställa att systemet fungerar optimalt ur ett energi- och driftperspektiv givet de förutsättningar som finns. En energioptimering kan antingen göras för ett specifikt system eller för en hel fastighet. Vid en optimering säkerställer man bland annat att inga system motverkar varandra, att temperaturer är relevanta, att inte värme ventileras bort i onödan och att energibesparande funktioner är aktiverade och fungerar så som det är tänkt.

Vi rekommenderar att man börjar med att energioptimera sitt befintliga system och på så sätt minska energianvändningen och därmed sänka driftkostnaderna och skapa utrymme för framtida investeringar. Kontakta oss för en genomgång av dina installationer!

Energiledning

Fastigheter behöver ständig tas om hand för att hållas i toppform. Genom ett aktivt energiarbete kan de fungera så mycket bättre och effektivare. Om det inte är driften av fastigheterna som är kärnan i din verksamhet, men där ansvaret vilar på dig, kan du lugnt vända dig till oss.

Det krävs kunskap och erfarenhet för att se att fastigheten tas om hand på ett ändamålsenligt sätt. Och det finns flera perspektiv som rör ekonomi, miljö och energi. I den energiledning vi erbjuder ser vi från statistik och rapporter hur dina fastigheter mår och hur energianvändningen kan förbättras. En effektiv energiuppföljning ger minskade kostnader och genom att skapa rätt processer underlättas hela arbetet. Energiledning består bland annat av rådgivning kring:

  • Energistyrning
  • Energiuppföljning och rapportering
  • Processer för felanmälan

Hur mycket ska det kosta?

Om förvaltningen redan fungerar effektivt kan vi hjälpa dig ta fram nyckeltal angående kostnader och prestanda som är kopplat till energi och rapportering av olika fel vi ser i statistiken. Detta för att du skall få kontroll på total energianvändning samt kunna förbättra och därmed öka värdet på dina fastigheter.

Beroende på storlek av ditt fastighetsbestånd kan det finnas olika behov. Har du en egen driftorganisation men behöver ett bollblank eller en rådgivare för att utveckla en effektivare driftsmiljö? Eller behöver du någon som ständigt övervakar den? Vänd dig till oss på Ebab!

Energideklaration

För byggnader med nyttjanderätt (hyresrätter, bostadsrätter och lokaler som hyrs ut samt specialbyggnader med en yta mer än 500m2), skall enligt svensk lag en energideklaration upprättas av en certifierad energiexpert.

Syftet med en energideklaration är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Energideklarationen ger dig information om byggnadens energianvändning men du får även information om det har utförts en obligatorisk ventilationskontroll samt om radonmätning har utförts. Kan byggnadens energiprestanda förbättras med avseende på god inomhusmiljö skall det också presenteras kortfattat med förslag på åtgärder.

En energideklaration räcker i 10 år och behöver sedan uppdateras. Energideklarationen skall utföras av en oberoende och certifierad energiexpert och därför kan du vända dig till oss.

Underhållsplaner

En fastighet innehåller en mängd installationer och byggnadskonstruktioner som behöver underhållas på rätt sätt för att kunna garantera en hållbar driftsäkerhet och en lång livslängd. I det dagliga underhållet kan det finnas uppgifter som glöms bort vilket nödvändigtvis inte märks men som med tid bidrar till högre driftkostnader. Genom att hålla underhållsplanen uppdaterad minimerar du risken för överraskningar och olyckor som kan innebära förhöjda kostnader.

En korrekt tillsyn- och skötselplan skall inte innehålla för många uppgifter eftersom kostnaderna för att utföra arbetet kan överstiga nyttan av underhållet. Den skall ändå vara tillräckligt omfattande så att fastighetstekniken fungerar optimalt. Långsiktiga underhållsplaner skall utarbetas med rätt kostnadsuppskattningar och planenliga ingrepp.

Kontakta oss så hjälper vi dig upprätta smarta underhållsplaner samt systemstöd för att följa upp utveckling och budgetering av dina fastigheter!