Stadsutveckling

Behovsanalys

Analysen är förutsättningen för ett lyckat projekt

Tidigt i processen gör vi en behovsanalys som ligger till grund för det måldokument som preciserar kundens mål och ramar avseende ekonomi, tid, kvalitet, miljö, arkitektur och funktion. Inventering av rådande förutsättningar, studier av projektets möjligheter, strategisk utformning samt beskrivning av den planerade verksamheten.

Vårt mål är att förstå våra kunders behov i ett nytt projekt. Syftet är att skapa en stabil plattform för projektet, för vår beställare och för vårt eget arbete i projektet.

Måldokumentet beskriver den marknad och det behov som skall tillfredsställas av projektet. Det beskriver även de specifika mål/krav beställaren har på projektet. Syftet med behovsanalysen är att genom aktivt arbete tillsammans med beställaren tidigt precisera marknadens och beställarens krav och önskemål, för att därefter lägga grunden för projektets omfattning. En väl genomförd analys skapar förutsättningarna för ett lyckat projekt.

Marknadskännedom och förståelse för kundens affärsidé är nycklarna

Det är också viktigt att förstå marknadens behov och beställarens affärsidé. Dessa två parametrar är prioriterade och belyses noggrant för att kunna skapa förutsättningarna för ett lyckat projekt

För att få insikt i beställarens affärsidé och förståelse för projektets potential behöver vi också känna till den marknad projektet vänder sig till. Med denna insikt kan vi erbjuda ett affärsupplägg och kreativa lösningar som vi vet är gynnsamma för projektet.

Genom att vara med och bidra att ställa rätt frågor visar vi på både engagemang och spetskompetens och skapar på detta sätt hoppfulla förutsättningar för beställaren att göra en god affär.

Vill du veta mer?

Fredrik Aspe

vVD på Ebab i Stockholm

Mobil: 070-834 30 94

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab