Yttre renoveringar av Tekniska nämndhuset

Stockholms stads Fastighetskontor har gett Ebab uppdraget att projektleda de yttre arbetena på Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4. Tekniska Nämndhuset är en kommunal förvaltningsbyggnad, byggd mellan 1962–1965, och inrymmer bland annat exploateringskontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. Ebab håller i samordningen för de yttre projekten samtidigt som Skanska samordnar den övergripande inre utveckling.

Fem huskroppar med grön klassning

Byggnaden har en Grön klassning vilket betyder att den har ett högt kulturhistoriskt värde och anses särskild värdefull från en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Tekniska Nämndhuset består av fem huskroppar och de yttre arbetena innefattar både tak, fasad och mark. Efter läckage i yttertaken behöver vissa delar av koppartaket läggas om, fasaderna behöver renoveras då tegel sitter löst och dräneringsarbete i mark behöver utföras. Till det tillkommer renovering av två garage.

För att spara in på både kostnader och fysiskt arbete använder projektet sig av en ny metod för att resa upp teglet över fönster, och arbetet förväntas pågå till 2024.