Tjänster

Projektutveckling

Behovsanalys

Tidigt i processen tar vi fram ett måldokument som preciserar kundens mål och ramar avseende ekonomi, tid, kvalitet, miljö, arkitektur och funktion. Inventering av rådande förutsättningar, studier av projektets möjligheter, strategisk utformning samt beskrivning av den planerade verksamheten.

Ebabs mål är att förstå våra kunders behov i ett nytt projekt. Syftet är att skapa en stabil plattform för projektet, för vår beställare och för vårt eget arbete i projektet.

Måldokumentet beskriver den marknad och det behov som skall tillfredsställas av projektet. Det beskriver även de specifika mål/krav beställaren har på projektet. Syftet med behovsanalysen är att genom aktivt arbete tillsammans med beställaren tidigt precisera marknadens och beställarens krav och önskemål, för att därefter lägga grunden för projektets omfattning. En väl genomförd analys skapar därigenom förutsättningarna för ett lyckat projekt.

Det är också viktigt att förstå marknadens behov och beställarens affärsidé. Dessa två parametrar är prioriterade och belyses noggrant för att kunna skapa förutsättningarna för ett lyckat project

För att få insikt i beställarens affärsidé och förståelse för projektets potential behöver vi också känna till den marknad projektet vänder sig till. Med denna insikt kan vi erbjuda ett affärsupplägg och kreativa lösningar som vi vet är gynnsamma för projektet.

Genom att vara med och bidra att ställa rätt frågor visar vi på både engagemang och spetskompetens och skapar på detta sätt hoppfulla förutsättningar för beställaren att göra en god affär.

Projektering

Projekteringsprocessen består av flera delar som program-, systemskede och detaljprojektering. Det är steg som leder fram till bygghandlingarna. Den tar vid när behovsanalysen är gjord och ett måldokument är klart. I byggnadsprogrammet redovisas areabehov, tekniska krav, miljökrav, gestaltningsprogram samt miljöprogram. Programhandlingarnas omfattning och redovisningsnivå fastställs.
Syftet med programskedet är att efter förstudien slutgiltigt definiera slutproduktens mål, krav och egenskaper och beskriva dessa i programhandlingar.

I systemprojekteringsskedet definieras produkten slutligt i fråga om standard, tekniska lösningar och funktioner. På basis av systemprojekteringen stäms projektets totala genomförandekostnad av och en budget upprättas.

Slutligen tas bygghandlingar fram som i de flesta fall föregåtts av förfrågningsunderlag. Projekteringsarbetet planeras och genomförs enligt valda entreprenad – och ersättningsformer.

Projekteringsprocessen

Projekt- och byggledning

Projektledningen ansvarar för projektets totala genomförande och är den övergripande funktionen inom vilken projektet ska organiseras, administreras och ledas. Projektledaren ansvarar för att projektet genomförs enligt fastställda kvalitets-, tids- och kostnadsramar.

Byggledningens uppgift är att bevaka beställarens intresse under genomförandeskedet. Detta gör vi genom att organisera, administrera, detaljplanera, följa upp entreprenadavtal och samordna byggprocessen.

Detta görs naturligtvis i nära samarbete med beställaren.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab