Nyheter

Projektet Röda Korset/KTH-Huset i avslutningsfasen

Fredrik Aspe AOC PU samt Henrik Bergström PC från Ebab intervjuas och beskriver vad som händer kring projektet Röda Korset.
Bakgrund om Röda Korsets sjukhem

1927 stod Röda Korsets sjukhem och sjuksköterskeskola färdig och har sedan dess förändrats genom upprepade renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer. Byggnaden är grönklassad av Stockholms Stadsmuseum, dvs ”Fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”. Detta innebär att särskilt beaktande har tagits vid ombyggnation för att fastighetens karakteristiska och historiska värden skall bevaras.

Fastigheten är belägen centralt inom KTH:s campusområde och förvärvades 2010 av Akademiska Hus med Ebab som rådgivare. Nu när projektet är avslutat inrymmer det kontor för KTH:s universitetsförvaltning, som idag består av 16 avdelningar med sammanlagt ca 350 anställda inkl. KTH:s rektor.

Projektet var en total ombyggnad med översyn av samtliga installationer och berörda ytskikt, bland annat invändig ombyggnation av byggnadens samtliga plan. Byggnaden har försetts med ett nytt enkelt, robust luftbehandlingssystem med bra värmeåtervinning och energieffektiv drift. Ebab har i det här projektet tagit hand om projekt- och projekteringsledning, installationsledning, produktionssamordning, kalkyler och ekonomisk uppföljning, miljö- och kvalitetsledning samt KA PBL

Nuläget på Röda Korset?
– Vi håller på att stänga projektet, hyresgästen flyttade in vid årsskiftet och div kompletterings- och finplaneringsarbeten kommer att färdigställas under våren.

Vem är beställare?
– Beställare Akademiska Hus, fastighetschef Jan Kron.

Nämn något om Akademiska hus?
– Akademiska hus är Sveriges största beställare på universitets och utbildningsfastigheter. Fastighetsvärdet ligger på dryga 54 miljarder och med en omsättning i projekt på fem miljarder och år. Bolaget ägs av svenska staten och deras uppdrag är att är på en fri marknad erbjuda universitet och högskolor lokaler i konkurrens med andra fastighetsbolag, Huvudkontoret ligger i Göteborg och verksamheten är uppdelad inom sex olika regioner.

Vem är initiativtagare till hela projektet?
– Projektet kom till genom att Ebab hjälpte Akademiska Hus med teknisk DD, tidiga kalkyler och hjälp vid fastighetsförvärv.

Nyligen var Akademiska Hus regionsledningen här?
– Ja, regionsledningen var här vid årsskiftet och besökte arbetsplatsen och även VD från Stockholm var med och blev glada över kvaliteten som skapats i den gamla fastigheten.

Berätta om projektportföljen?
– Akademiska Hus skall den närmsta 5-årsperioden i Stockholm investera 5-10 miljarder kr i utvecklingsprojekt.

Vad har Ebab bidragit med i projektet?
– Ebab har bidragit med projekt, projektering, produktion och installationsledning genom hela projektet. Ebab har även ansvarat för kalkyler, ekonomisk styrning och miljöledning.

Roller i projektet från Ebab?
– Uppdragansvarig Fredrik Aspe, projekt/projekteringsledare Henrik Bergström, produktionsansvarig Christer Löwenhamn, produktionsledning Jan Skald, John Wallgren, Johan Lenard, projektingenjör Niklas Widell, installationsledning Fredrik Sone och Lars Asp, kalkyl Per Törnqvist och Göran Ahlquist mfl. Miljöledning Åsa Bergqvist mfl.

Start och slut tid?
– Projektet startade sommaren 2010 och färdigställs våren 2013.

I vilket skede är ni nu i projektet?
– Överlämnade skede pågår till beställaren. Hyresgästen har flyttat in.

Vilken genomförandeform tillämpas?
– Flera delentreprenader med speciallistkompetens upphandlade separat och en samordnad general som byggentreprenör.

Vad är det för typ av projekt?
– Flera delentreprenader med speciallistkompetens upphandlade separat och en samordnad general som byggentreprenör.

Storlek?
– BTA ca 10 000 m2.

Någon kuriosa som är värd att känna till?
– I fastigheten finns ett vackert gammalt kapell som innan projektstart avsakraliserades (avkristnades) under en ceremoni. Under projektet har kapellet varsamt restaurerats, och gjorts om till en modern kollegiesal. Alla åtgärder är reversibla, och lokalen skall i framtiden om så önskas kunna återställas till originalskick. Exempelvis så är de gamla kyrkbänkarna och andra kristna lösa föremål härbärgerade uppe på kapellvinden, tills vidare…

I samband med ventilationsarbeten inne i kollegiesalen lossnade en större del av en putsad målning ned från ena takkasetten. Tack vare att salen innan projektstart nogsamt dokumenterats, så kunde målningen med hjälp av restaurerare återskapas.

Projektet kommer att ansöka om Stockholms Byggmästares ROT-pris, 2012.

Läs mer om Akademiska hus 

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab