Nyheter

Pågående projekt – Löwenströmska sjukhuset

Projekteringsledare/sakkunnig Per Widlund från Ebab och arkitekten Izabela Kjellman Arkitema Dot skildrar projektet lite närmare 

Bakgrunden om Löwenströmska sjukhuset 

Löwenströmska sjukhuset ligger i Upplands Väsby, norr om Stockholm mellan Uppsalavägen och sjön Fysingen. Det ursprungliga sjukhusområdet byggdes i början på 1800-talet. Delar av de gamla sjukhusbyggnaderna finns kvar, men har annat användningsområde idag. Nuvarande sjukhus var från början ett akutsjukhus. Akutsjukvården och BB-avdelningen lades ned i slutet på 1990-talet. Sjukhuset består i dag av två stora byggnader, byggnad 01 huvudbyggnad, uppförd på 1960-talet och byggnad 02, psykiatri är uppförd på 1980-talet.

Byggnad 01, har ett stort behov av uppdatering av brandsäkerhet men även ett behov av utbyte av tekniska system som passerat sin tekniska och ekonomiska livslängd. Byggnad 01 är sammansatt av två huskroppar, dels en lågdel innehållande mottagnings- och behandlingslokaler och dels en högdel innehållande vårdavdelningar. Högdelen skall i detta projekt för övrigt byggas om från flerpatientrum till i huvudsak enpatientrum.

Intervju med Per Widlund – Projekteringsledare på Ebab 

Kan du ge oss fakta kring projektet? 

– Verksamheterna på Löwenströmska består idag av ca 15 st olika vårdgivare som bedriver vård antingen direkt i landstingets regi eller så är det privata aktörer som blivit upphandlade i konkurrens. Pga. projektets långa genomförandetid (från planering till färdig byggproduktion) och att varje vårdgivare sitter på enskilda hyreskontrakt har det varit en omöjlighet att projektera färdiga handlingar och handla upp detta till ett fast pris.

Projektet kommer att genomföras genom construction management (CM) projekt med Ebab som samordnande produktionsledning. Ombyggnationen kommer att bedrivas med pågående verksamheter och tillfälliga interna evakueringar vilket kräver stora krav på flexibilitet och lyhördhet hos samtliga inblandade.

Samtliga större delentreprenader är upphandlade som samverkansentreprenader. Hela projektet genomsyras av att samtliga inblandade skall arbeta med en gemensam målbild och ett stort fokus har lagts på att gå igenom projektmedarbetarnas olika personligheter, detta har gjorts genom att en beteendevetare har involverats som genomfört personlighetstester på olika nyckelmedarbetare. Resultaten av dessa har sedan gåtts igenom på ett antal workshops för att öka förståelse för olika beteenden.

Ett led i detta är också att ett teamkontrakt kommer att upprättas, kontraktet skall bl.a. behandla hur kommunikation och förhållningssätt vid problemlösning skall ske. Teamkontraktet skall undertecknas av samtliga inblandade parter.

Vem är initiativtagare till hela projektet?

– Stockholms läns landsting.

Vad är mål och syfte i projektet?

– Projektets mål och syfte är uppgradering/nyinstallation av det brandtekniska skyddet i form av heltäckande sprinkler och brandlarm samt:

 • Luftbehandlingssystem
 • VA-system
 • Värmesystem
 • System för medicinska gaser
 • Styr-och övervakningssystem
 • Kraft-, tele-/data- och belysningssystem
 • Reservkraftsanläggning

Projektmål: Energieffektiva system för värme, ventilation och el

 • Uppdaterat brandskydd
 • Hållbarhet för valda tekniska lösningar, för huvudsystem minst 20 år, helst 50 år
 • Kundnöjdhet (projektindex >7-8), verksamheter skall kunna fungera normalt, störningar skall minimeras under genomförandet
 • Styrning och kontroll av ekonomi och tider

Vem är beställare?

– Stockholms läns landsting genom Locum AB.

När startade planeringen av projektet?

– 2010.

Vilken genomförande form tillämpas?

– Projektet avses att genomföras som ett construction management (CM) projekt.

Vad är det för typ av projekt?

– Ombyggnadsprojekt.

Vilken är storleken på bygget?

– Ombyggnad av ca 36 000 m2.

I vilket skede är ni nu?

– Projekteringsskede.

Vad är din roll kring i projektet?

– Projekteringsledare, sakkunnig till Locums projektledning avseende genomförandestrategi. Ebab har 2 separata uppdrag, dels mitt projekteringsledningsuppdrag och dels ett produktionsledningsuppdrag.

När kom du in i projektet?

– 2011.

Hur många medarbetare från Ebab arbetar i projektet? 

– 10-12 st (båda uppdragen).

Vilka roller har de?

– Projekteringsledare, projektchef, produktionschef, produktionsledare hyresgästkoordinator, projektingenjör, installationsledare el, VVS och styr.

Hur länge kommer medarbetarna att arbeta i projektet?

– 2012-2017.

När ska bygget vara klart?

– Bygget beräknas vara klart år 2017.

Intervju med Izabela Kjellman –  Arkitema Dot

Värt att veta om projektet ur arkitektens synvinkel?

– För oss arkitekter handlar projektet ” teknisk upprustning” inte bara om utbyte/uppgradering av de tekniska systemen eller en modernisering av ett befintligt hus. Det betyder också för oss att ”ta hand om huset”, med respekt och kunskap om husets bakgrund och kvalitéer.

Löwenströmska sjukhusets huvudbyggnad ritades av arkitekten Kai Aage Vang på Tengboms Arkitektkontor.

Byggnaden är placerad utanför tätbebyggelse i ett stort grönt område, sammansatt av två enkla och tydliga volymer, fasadmaterial är rött tegel och kopparplåt, kopparklädda fönster och entrépartier. Invändigt välplanerat med tydlig struktur, funktionsfördelningar och flöden. Materialval invändigt är enkelt och enhetligt med bla koppar, sten, tegel, och trä.

Konstnären Anders Liljefors har gjort en del av utsmyckningen i entrehallen och trapphuset. Karin Björkquist, en av 1900 talets mest betydande formgivare och keramiker har designat keramiska väggar i entrehallen.
Helhetsintrycket man får på Löwenströmska är kvalité och hållbarhet.

Tack vare att sjukhuset inte har byggts om i större skala är byggnaden fortfarande väl bevarat och det finns mycket av originaldelar kvar. (Vilket i dag är relativt ovanligt när det gäller större sjukhus från 60-talet).

Vad är din roll som arkitekt i projektet?

– Vi är upphandlade för projektering av system- och bygghandling för den tekniska upprustningen av byggnad 01. Uppdraget omfattar idag även ombyggnad av vårdavdelningar till en modern standard med en majoritet av enkelrum. Eftersom den tekniska upprustningen ska genoföras med verksamheter kvar i huset ska en komplicerad evakueringsprocess noggrant planeras och genomföras. Detta innebär för oss projektering av en del provisorier.  Projektering av verksamhetsapassningar i lokaler som förändras på grund av de tekniska behov, eller att verksamheter flyttas till nya lokaler inom byggnader, är en stor och viktig del av vårt arbete i projektet.

Vårt uppdrag innebär också att bevaka och bevara de ursprungliga intentionerna, att behandla huset med respekt, skapa förståelse för byggnadens karaktär, identifiera de betydelsebärande elementen som bygger upp byggnadens helhet.

I gestaltningsprogrammet har vi preciserat målen för gestaltningen, sammanställt ingående fysiska komponenter samt beskrivit den ”önskade” bilden av byggnaden. Allt för att hjälpa hantering av de framtida ombyggnationer och verksamhetsförändringar med avseende på den upplevda miljöns utformning.

När inledde du ditt arbete i projektet?

– I januari 2011.

Hur mycket tid lägger du som arkitekt ner på detta projekt?

– Det är ett stort och komplext projekt, komplicerat tekniskt och planeringsmässigt. Hela projektet består av två huvudspår, en teknisk upprustning och verksamhetsanpassningar.

Projektering av verksamhetsanpassningar berör 10 olika verksamheter. (bla dialys, lab, vårdcentral, röntgen, operation, uppvak, mottagningar, administration, vårdavdelningar mm).  Projekterings-och ombyggnadsprocessen är uppdelad i 5 olika etapper.

I projektet ingick även ny reservkraftsbyggnad och evakueringsbyggnad. Dessa har projekterats av kollegor hos vår sammarbetspartner AIX.

Just nu är vi 6 personer från Arkitema DOT som jobbar heltid med projektet. Senare under våren, då projekteringen går mot en mycket intensiv etapp behöver gruppen förstärkas med fler personer.

Hur långt följer du med i projektet som arkitekt och hur mycket kan du påverka?

– Projekteringen fortsätter t o m våren 2014. Vi är också med som produktionsstöd under byggtiden som beräknas vara klart år 2017.Vi hoppas att vi som arkitekter kan påverka både projekteringen och resultaten genom vår förmåga att se byggnaden som en helhet.

Vi hoppas att bristande tid och ekonomi, brist på gehör inte blir de begränsande faktorer i vår strävan att både uppgradera husets tekniska och funktionella standard och samtidigt behålla och stärka husets kvalitéer.

Vad är dina utmaningar?

– Storleken av projektet, komplexiteten, svårighetsgraden. Att själv bli nöjd med resultatet, skapa mervärde för beställaren, huset och människor som kommer att vistas i det.

Arkitema Dot

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab