Hållbara för samhällsutvecklingen

På Ebab strävar vi efter hållbarhet

Vi arbetar systematiskt, ansvarsfullt och engagerat med hållbarhet inom hela Ebab. Det är ett arbete som redan pågått i många år.  Efter att en intern hållbarhetskartläggning 2015, för att se vårt nuläge, lades en plan för det fortsatta arbetet. Vi fortsätter utveckla våra processer och erbjudanden för att nå visionen om ett mer hållbart samhälle.

Vår definition av hållbarhet

Vi utgår från FN:s och Global Compacts tio ansvarsprinciper inom områdena; mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anticorruption i vårt hållbarhetsarbete. Andra vanligt förekommande begrepp är ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet samt CSR som syftar på samma sak.

Hållbarhetsarbetet drivs i flera led med stort engagemang. Genom vår roll som konsulter vill vi vara med och bidra till en mer hållbar samhällsutveckling som också är en ledstjärna i koncernens vision. Därför utvecklar vi hållbara affärserbjudanden som driver både oss och våra kunder framåt.

Hållbarhet-1

Miljö

Vår mest betydande miljöaspekt är den energi- och miljökompetens som vi har. Vi stöttar och konsulterar våra uppdragsgivare att göra val som minimerar miljöbelastning i nutid och framtid. I våra uppdrag är specialister inom energi och miljö med i relevanta faser i uppdragen. De har en aktiv roll i projektorganisationen och är rådgivare kring faktorer som påverkar projektets ekonomi och hållbarhetsprofil. Under projektens framskridande samarbetar projektledningen med miljö- och energispecialister, kalkylatorer och inköpare för att identifiera de viktigaste frågorna ur hållbarhetssynpunkt.

Omvärldsbevakning

Genom omvärldsbevakning och aktiva deltaganden i branschorganisationer som driver hållbar utveckling t.ex. Sweden Green Building Council samt företag som Byggvarubedömningen får vi tillgång till den senaste informationen inom området. Det inspirerar oss att skapa unika lösningar som tar hänsyn till både dagens och morgondagens behov.

Arbetsrätt

Alla medarbetare utbildas i hållbarhetområdena och vidareutvecklas genom våra interna processer.  Vi värnar en god arbetsmiljö och vill att alla medarbetare trivs, motiveras och har en god balans i livet. När det gäller olyckor på arbetet och i våra projekt har vi en nollvision.

Mänskliga rättigheter

Det är självklart att alla människor har lika värde och vi arbetar för mångfald och jämlikhet. Med motiverade och kompetenta medarbetare får vi en hög grad av nöjda återkommande kunder. Säkerhet och hälsa är viktiga frågor som tas på största allvar och med stort ansvar i alla led. Våra engagerade medarbetare samverkar i kunders uppdrag och bidrar därmed till hållbar utveckling.

Affärsetik

De affärer vi gör med kunder, leverantörer och andra samarbetspartners präglas av affärsmässighet med etik. Med specialistkompetens säkerställer vi lag- och branschkrav. Vi samverkar, håller oss informerade och strävar mot effektiva arbetssätt. Alla parter i våra relationer ska vara nöjda och transparens ska råda. Det gör vi genom att arbeta mot gemensamma mål med lönsamhet i sikte.

Naturligt att ta ansvar

När vi blir inbjudna av kunder och partners till olika festligheter köper vi gåvobevis av Unicef som vi ger bort, istället för en vacker blomma.

Ebab stöder Unicef

Unicefs gåvobevis istället för en blomma.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab