Hållbara för samhällsutvecklingen

Hållbarhet på Ebab

För oss på Ebab är det viktigt att vara en trovärdig samarbetspartner med engagerade medarbetare inom hållbar projekt- och fastighetsutveckling. För att få förståelse får våra kunders behov inom hållbarhetsfrågor måste även vår egen organisation efterleva det vi förespråkar för våra kunder –
Vi ska föregå med gott exempel!

Vi jobbar målmedvetet med hållbar utveckling inom samhällsbyggnad genom våra hållbara affärserbjudanden. Vi är lyhörda avseende vad våra kunder efterfrågar och är nytänkande via vår kompetensbredd i syfte att finna framtida långsiktiga lösningar.

I alla projekt ska vi alltid erbjuda vår beställare ytterligare ett alternativ som är mer hållbart utifrån ekologiska eller sociala värden. På ett översiktligt plan arbetar vi med certifieringar av byggnader och stadsdelar som både inkluderar ekologiska och sociala samt ekonomiska aspekter.

Vår ambition är att öka kunskapen samt hitta nya lösningar för att bidra till delningsekonomi samt skapa möjligheter att integrera olika typer av digital infrastruktur. Genom att tillämpa detta kan våra befintliga resurser användas mer effektivt genom delning av utrymmen, tjänster och produkter. Detta kan dels leda till minskad klimatpåverkan, dels minskade investeringskostnader, samt att fler personer har möjlighet att nyttja dessa resurser eller att de underlättar vardagslivet för medborgare.

Vi strävar även efter långsiktiga relationer med leverantörer som är granskade avseende miljö, social- och ekonomisk hållbarhet.

Ekologisk hållbarhet

Vi ska främja ett hållbart samhälle inom miljöområdet genom att rådgöra kunder gällande bland annat:

 • Energieffektiva tekniska lösningar samt utformning i nyproduktion och ombyggnader.
 • Materialval och miljöbedömning byggvaror, kravställa och följa upp för att verka för en giftfri och god bebyggd miljö.
 • Främja mer miljövänliga transporter och resande.
 • Minimera, återanvända och sortera för återvinning av avfall.
 • Nyttja vatten mer resurseffektivt.
 • Samordna och utbilda inom ovanstående områden.

På Ebab gör vi vad vi kan för att minska vår miljöpåverkan.

Några exempel på vad vi gör:

 • Deltar i utveckling av det svenska miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad samt miljöbedömningssystemet Byggvarubedömningen.
 • Flyttar in i en Breeam Very good fastighet 1 januari 2019.
 • Följer upp och strävar efter att minska klimatpåverkan från resor och tänka resurseffektivt.
 • Klimatkompenserar eventuella flygresor.
 • Väljer ekologiskt och miljömärkt till kontorsskafferiet och förråd.
 • Inköp av ekologiska varor prioriteras så långt det är möjligt och ekonomiskt försvarbart.
 • Säkerställa att det finns mycket goda möjligheter att källsortera i våra fastigheter som vi har vår huvudverksamhet i.
 • Väljer god el märkt med Bra Miljöval.

Social hållbarhet

Vi ska främja ett hållbart samhälle genom att rådgöra kunder gällande bland annat:

 • Integration och inkludering för att främja en mer sammanhållen stad samt för att tillgodose alla människors olika typer av behov.
 • Frågor som berör hälsa och välbefinnande, utifrån materialval, transporter samt fysiska miljöer såväl inomhus som utomhus.
 • Kontroll och styrning i leverantörskedjan för att utesluta korruption och brott mot mänskliga rättigheter.
 • Samordna och utbilda inom ovanstående områden.

Några exempel på vad vi gör:

 • Ebab främjar långsiktigt värdegrundsarbete genom personlig utveckling via de 7 goda vanorna, gruppdynamik, tydlighet gällande ansvar och befogenheter.
 • Arbeta med initiativ för öka och främja mångfald samt jämställdhet.
 • Stort fokus på säkerhet på våra byggarbetsplatser.
 • På Ebab är vi schyssta mot varandra. En god arbetsmiljö är en självklarhet inom alla verksamhetsdelar och präglas av en miljö fri från mobbning, trakasserier och förtal.
 • Arbetar med att förebygga sjukdom, framför allt stress.
 • Vi följer egen och kunders antikorruptionsstyrande dokument.
 • Vi strävar efter att visa mod och hänsyn i dialog med våra kunder, leverantörer och kollegor för att uppnå vinna-vinna i alla våra affärsrelationer.
 • Varje år donerar Ebab, på initiativ av medarbetarna, en viss summa pengar till en organisation som utses av medarbetarna.
 • Satsar på friskvård och socialt samkväm.
 • Erbjuder schyssta anställningsvillkor, t ex tjänstepension, försäkring, friskvårdsbidrag och rikskuponger för alla.

Ekonomisk hållbarhet

Välfungerande och effektiva verksamheter skapar ekonomisk hållbarhet. Vi bidrar till ett hållbart samhälle genom att rådgöra kunder gällande bland annat:

 • Tillämpning av lösningar som bidrar till sociala och/eller ekologiska mervärden och samtidigt bidrar till likvärdig eller bättre projektekonomi än traditionellt tillvägagångssätt.
 • Integrering av sociala och/eller ekologiska aspekter utan att kompromissa med genomförbarheten av våra projekt.
 • Ökade mervärden i projekt- och fastighetsutveckling genom att lyfta sociala och/eller ekologiska värden från dag 1 i våra projekt.
 • Ge förslag på flera alternativa lösningar på utmaningar kopplat till ekonomiska beslut i förhållande till sociala och ekologiska aspekter.

Några exempel på vad vi gör:

 • Fokuserar på kvalitet i våra och leveranser via ”Ebabs sätt att arbeta” och vår egenkontroll.
  Fokus på kvalitet minskar även onödigt slöseri.
 • Genomför erfarenhetsåterföring av uppdrag tillsammans med kund.
 • Kompetensutvecklar våra medarbetare.
 • Paketerat våra hållbara tjänster – kom och köp!
 • Ebab satsar på att aktivt arbeta med att integrera sociala och ekologiska värden i våra projekt samt internt och ser det som en bidragande faktor till ökad lönsamhet.
 • Lönsamhet för kund och för Ebab ger oss möjlighet att satsa än mer och vidareutveckla vårt interna hållbarhetsarbete, som utgår från Ebabs långsiktiga värdegrundsarbete.

Det här vill vi bli bättre på:

 • Resa kollektivt till och från jobbet och i tjänst.
 • Sprida goda interna hållbara exempel från projekt.
 • Skriva ut mindre papper.
 • Hållbarhet ska genomsyra allt vi gör ännu mer.
 • Fortsätta öka mångfalden.

Läs mer om vår hållbarhet här:

Ebab om hållbarhet

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab