Miljö och hållbarhet

Fastighetsnära ekosystem

Förstärka lokala ekosystemtjänster

Grönområden och kvartersmark i staden bidrar till värdefull rekreation och trivsamma närmiljöer. Med rätt planering förstärks dessutom ekosystemtjänster i form av exempelvis bullerdämpning, biologisk mångfald samt rening av dagvatten och luft.

När det gäller fastighetsnära ekosystemtjänster så hjälper vi dig att ställa rätt krav både i det stora och lilla projektet.

Några exempel på ekosystemtjänster i projekt:

  • Gröna tak för dagvattenhantering och biologisk mångfald
  • Fågelholkar och mulmholkar
  • Urbana odlingar
  • Bikupor

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab