Stora Bryggeriet

Stora Bryggeriet uppfördes i början på 1890-talet för att ta upp den hårda konkurrensen på ölmarknaden.

Kulturhistoriska värden

Bevarad trästomme

Bryggeriet har en blå kulturhistorisk klassificering, vilket ger den hö̈gsta skyddsvärde. Trots att stora delar av den ursprungliga byggnaden är rivna är de kvarvarande delarna vä̈lbevarade och har ett högt kulturhistoriskt värde.

Exteriör

Antikvariska arbeten

Byggnadens särprägel; form och struktur, miljö och kulturhistoriskt samband har stä̈llt särskilda krav på ombyggnaden och motiverat den antikvariska medverkan.

Renovering

Kölnorna under ombyggnation

Kölornas uppglasade blindfönster ger ett helt nytt liv åt rummet.

Social hållbarhet

Bistron - en ny social knytpunkt

Miljömässigt har material- och installationsval gjorts ur ett långsiktigt hållbart perspektiv där både ekonomi, funktion, estetik, miljö och hälsa vägts in. En viktig aspekt är trots omfattade ombyggnation har man bibehållit mycket av den befintliga stommen. En ny social knytpunkt är bistron – den stora personalmatsalen.

Installationer

Samordning och utförande

Byggnaden är försedd med nytt värme- och kylsystem samt luftbehandlingssystem. Kontor och konferensavdelningar komfortregleras nu via VAV-system. Anpassningar är gjorda till befintlig stomme.

Dubbla nomineringar 2015

Nominering för ROT

Under 2015 nominerades Stora Bryggeriet två gånger. Stockholms Byggmästareförening och DN utlyste Stockholms vackraste byggnad.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab