Fastighetsutveckling

Strategisk rådgivning

Långsiktiga fastighetsvärden

Att skapa långsiktiga fastighetsvärden är det vi brinner för och det vi uppnår genom strategisk rådgivning. Genom kartläggning och analys blir det tydligt hur olika fastighetsägare ser på värdet kring sin fastighet eller sitt utvecklingsprojekt. Vi ser att värden kan realiseras tack vare en projekttransaktion.

Affärsmodellen

Vår affärsmodell bygger på att vi på ett metodiskt och effektivt sätt, identifierar, analyserar och utvecklar en fastighetsprojekts eller ett utvecklingsprojekts samtliga värden. Syftet är att hitta de värden som passar in i kundens affär. Resultatet är ett beslutsunderlag inför en genomförandefas. Slutligen går vi in i den fas där förutsättningarna för att kunna realisera värdena studeras och hanteras, affärsrisker analyseras och kalkyler definieras.

Strategisk-radgivning

 

Hjälp att tänka utanför boxen

Grunden i vår affärsmetodik är att identifiera idévärden. Delmomentet är enkelt men svårt att genomföra. Det handlar helt enkelt om att koppla en fastighet eller en fastighetstransaktion till en idé som ingen annan identifierat. Idén som sådan skall vara genomförbar och realiserbar på så sätt att fastighetens värde påverkas i sådan grad att en investering (fastighetsköp eller investering i ett utvecklingsprojekt) är motiverad.

Strategiska värden

De strategiska värdena handlar mycket om att söka enskilda fastighetsägares utmaningar och motivation. Att kunna identifiera fastigheter eller projekt som passar i deras prioriterade portfölj eller rent av föreslå ett nytt segment att investera i. De strategiska värdena skall leda till att bolagsvärdet ökar mer än värdet av investeringen. Värdet skulle kunna vara ett profil- eller imagevärde. Hit räknas t.ex. värdet av att en nystartad fastighetsfond genomför sina första investeringar och påvisar kompetens och handlingskraft.

Det strategiska värdet är en viktig faktor när vi identifierar våra kunder utifrån en idé eller ett affärsupplägg.

Förbättra driftnetto eller ökad direktavkastning

Resultatet av de operativa värdena är till mycket stor del att hänföra till den löpande driften eller till genomförandet av investeringar. De är av typen:

  • Sänka kostnader
  • Höja intäkter
  • Stärka image

Bättre produkt leder till ökade intäkter

De verksamhetsvärden vi belyser är åtgärder eller projekt som leder till att en befintlig eller ny nyttjare är beredd att betala en högre hyra. Dessa projekt leder automatiskt till en förbättrad produkt och därmed uppnås också ett värde i form av kortare vakanstider. Värden som analyseras är t.ex:

  • Miljöklassificering – image
  • Rätt granne – ”Ankarhyresgäst”
  • Ökad service
  • Förbättrad effektivitet i lokalerna
  • Driftsoptimering – sänkta kostnader

Ofta ger åtgärder som leder till ett verksamhetsvärde till värde även i andra ”värdekategorier”.

Hur kan vi bidra för att öka värdet i dina fastigheter? Hör av dig så bokar vi in ett första möte.

 

Vill du veta mer?

Lennart Berg

VD på Ebab Fastighetsutveckling AB

Mobil: 070-604 20 14

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab