Träkontoret Intresserad av träbyggnad? Vi projektleder ditt trähusprojekt

 

Vårt erbjudande

Vi har den erfarenhet och kunskap som behövs för att ge er det underlag ni behöver för att kunna fatta beslut om ert nästa projekt skall uppföras i trä. Vi kan bidra genom att arrangera ett kompetensseminarium där de frågor ni vill ha belysta lyfts upp. Genom Träkontoret får ni en projektledare som leder planprogram och detaljplaner med siktet på att genomföra projektet i trä.Vi deltar gärna i parallella uppdrag eller arkitekttävlingar där en byggnad i trä är ett alternativ, tillsammans med andra krav på hållbar stads- och fastighetsutveckling.

Trä för framtid, hälsa och välmående

Det finns många fördelar med att nyttja trä i uppförandet av byggnader – i allt från stomme och fasader till ytskikt. Men låt projektets förutsättningar avgöra och utnyttja på så sätt fördelarna där de skapar mest värde – värde för nyttjaren, miljön och för byggherren.

Bra för hälsan och vårt välbefinnande

Trä har en unik förmåga att påverka vår hälsa och välbefinnande. Det är träets unika sammansättning och därmed egenskaper som ger dessa mervärden. Linköpings Universitet har deltagit i en stor internationell studie som vetenskapligt bevisar ”trä i byggnader, möbler och på väggar är bra för vårt välbefinnande”.

Det viktiga här är att exponera träet och inte bygga in det med gips eller andra skrivmaterial. Det finns studier som visar att både barn och äldre mår bättre. Träets lugnande egenskaper, bättre akustik och bättre luftkvalitet bidrar. Därför finns det en fördel att använda trä i skolor och byggnader för vård och omsorg.

Utnyttja alla fördelar

Det finns många fördelar med att nyttja trä i uppförandet av byggnader – i allt från stomme och fasader till ytskikt. Men låt projektets förutsättningar avgöra och utnyttja fördelarna där de skapar mest värde – värde för nyttjaren, miljön och för byggherren. Trä har flera unika egenskaper, det är ett lättare byggmaterial som ger mervärde inte bara miljömässigt utan även ekonomiskt. Trä är förnyelsebart – trä bildas naturligt i ett ekologiskt kretslopp som tar upp koldioxid (CO2) från luften – i processen binds CO2 i stället för att släppas ut i atmosfären. Trä är lättare än betong. Trä har densiteten 500-600 kr/m3 medan betong har densiteten 2 300-2400 kg/m3. Man brukar säga att ett trähus väger ungefär en tredjedel av ett betonghus.

Trä ger kortare produktionstid

Det är ett lättare byggmaterial som medför enklare grundläggning, färre och lättare transporter, en ”tystare” arbetsplats samt möjliggör påbyggnad på befintliga stommar. Trä ger förutsättningarna för en mycket hög prefabriceringsgrad som, tillsammans med färre transporter och lättare lyft, resulterar i en kortare produktionstid. Utöver lägre etablerings- och kapitalkostnader och snabbare intäkter ger den kortare produktionstiden en mindre störning för närmiljön vilket är en stor fördel vid produktion nära befintliga bostäder, skolor och arbetsplatser.

Läs mer

Arkitekter och ingenjörer i samverkan

Vårt erbjudande spänner över alla skeden från idé- och affärsutvecklingsskedet, via detaljplaneskedet och förprojekteringen till projektering och genomförande. Vi tar med oss energi- och inneklimatfrågorna från början liksom trivsel- och trygghetsfaktorerna. Träkontoret samarbetar med konstruktions, brand-, fukt- och ljudspecialister för att säkra dessa krav – precis som man måste göra i hus med traditionell stomme. Det är mycket viktigt att alla inblandade projektörer och specialister deltar i tidiga skeden för att skapa de bästa förutsättningarna för stomvalet.

 

Ebab Fastighetsutveckling är specialiserade på de tidiga skedena inom hållbar stads- och fastighetsutveckling och inom skedet förprojektering. De ekologiska hållbarhetsaspekterna kompletteras därmed med både de sociala- och ekonomiska aspekterna för att nå en hållbar lösning i alla avseenden. Ebab Fastighetsutveckling hanterar även de krav som BBR ställer på träbyggnader precis som på andra konstruktioner.

Läs mer