Projekt- och byggledning Att leda projekt kräver tydlighet och en effektiv samordning

Att leda projekt kräver tydlighet och en effektiv samordning
Projektledningen ansvarar för projektets totala genomförande och är den övergripande funktionen inom vilken projektet ska organiseras, administreras och ledas. Projektledaren ansvarar för att projektet genomförs enligt fastställda kvalitets-, tids- och kostnadsramar.

Byggledningens uppgift är att bevaka beställarens intresse under genomförandeskedet. Detta gör vi genom att organisera, administrera, detaljplanera, följa upp entreprenadavtal och samordna byggprocessen. Detta görs naturligtvis i nära samarbete med beställaren.

Vår tjänster inom projekt- och byggledning omfattar bland annat:

Byggherreombud
Projekteringsledning
Installationer
Miljöledning
Kalkyl
Upphandling av konsulter och entreprenader
KA PBL