Energi

Energibalansberäkning

Balans mellan komfort, krav och kostnader

Olika fastigheteters energiförbrukning varierar över tid och energibalansräkningar behöver göras när en ny fastighet byggs eller när en befintlig fastighet renoveras. Vi söker förstås svaret på hur energiförbrukningen i fastigheten kommer att bli.

Vi utför energibalansberäkningar vid nybyggnation av kontors- och bostadsfastigheter för att kunna utröna vad energianvändningen förväntas ligga på när byggnaderna tagits i bruk och om myndighetskrav uppfylls. Vid exempelvis en ombyggnation gör vi beräkningar för att se vad energianvändningen förväntas landa på efter en omfattande renovering. Energiberäkningen är ett viktigt beslutsunderlag vid kommande investeringar. Med hjälp av dem säkerställer vi om byte av värmesystem är ekonomiskt försvarbart samt om den termiska komforten kommer att bli bättre efter ombyggnationen.

Energibalansberäkningar är en del av vår energidesign men vi erbjuder också beräkningar som en fristående tjänst.

Vill du veta mer?

Sandra Davidsson

Energi- och miljöspecialist

Mobil: 073-071 24 69

Kundprojekt

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Copyright © 2017 Ebab AB

Ebab